دیـدگـاه هـا

نامه به آکادمی سوئد و آکادمی نروژ برای نامزدی جایزه نوبل ۲۰۱۹ برای نرگس محمدی و نسرین ستوده:کورش زعیم، هموند شورای رهبری جبهه ملی ایران

۱۰ فروردین ۱۳۹۸

ترجمه آکادمی سوئد، کمیته برای جایزه نوبل؛ و آکادمی نروژ برای جایزه صلح نوبل استکهلم، سوئد و اُسلو، نروژ درباره: نامزدی برای جایزه صلح نوبل […]

1 2 3 4 5 27