کـتـابـخـانـه

تاریخ ایران تا آخر ساسانیان ۶-۱: امیر حسین خنجی

۳ بهمن ۱۳۹۴

مجموعه شش کتابی ازتاریخ ایران از پیدایش ایران تا آخر ساسانیان از امیر حسین خنجی
نویسنده خود این کتابها را در اختیار عموم قرار داده است. کتابها بسیار جذاب نوشته شده است با خواندن آنها یکبار تاریخ ایران را میتوان دوره کرد و نکات بسیاری از تاریخ کشور را که یادمان رفته است دوباره بیاد بیاوریم