عـلـی رشـیـدی

داعش (دولت اسلامی عراق و شام) حاصل سوء شناخت ، ادراک، سیاستها و تضاد منافع قدرتهای جهانی و منطقه ای: دکتر علی رشیدی عضو رهبری جبهه ملی ایران و شورای مهستان جبهه ملی ایران

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

پیدا شدن داعش و رفتار غیرانسانی عمال آن مخصوصاً گردن زدن ها ، بمبگذاریها و سوءاستفاده های روحی و اخلاقی از کودکان و نوجوانان، حربه […]

1 2