شلیک به لبهای تشنهٔ خوزستان-جبهه ملی ایران – سامان ششم

۳۱ تیر ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :


نظام جمهوری اسلامی در ایران، پس از گذشت بیش از ۳۲ سال از پایان جنگ هشت ساله بی دلیل و بی سرانجامی که خودشان بر ما تحمیل کردند و با تلفات صدها هزار جان فرزندان این سرزمین و صدها هزار زخمی و معلول، با بهره گیری از حاکمیتی دو گانه، هنوز نتوانسته است بحرانهای سیاسی، کاستیها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی ملت شریف ایران را که بی لیاقتی و فساد خودشان بوجود آورده درمان کند. از دیدگاه مردم، مسبب نخست این وضعیت، بی تردید، حاکمیتی است که با خط مشیهای ماجراجویانه در سطح منطقه و برباد دهنده سرمایههای ملی و سیاستهای فریبکارانه نسبت به ملت ایران، ثبات خود را در عدم تغییر و بحرانسازی میبیند. در شرایط کنونی قربانی نخست این سیاستگزاریها مردم جنوب شرق و جنوب غرب کشور، بویژه هممیهنان عزیز خوزستانی ما هستند. همین هممیهنانی که همیشه در درازنای تاریخ پاسدار و مدافع مرزهای ما بوده اند. افزون بر تصاحب و غارت صنایع کشور، بویژه در خوزستان، مانند هفت تپه و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از دولت میان گروههای مافیایی تقسیم شده است و نه تنها سود آنها را به جیب میزنند، کارگران و کارکنانی را که آن سودهای کلان را برایشان میسازند حتی از حقوق و مزایای حداقلی خود محروم کرده اند و به زیر خط فقر کشاندهاند و اعتراض برحق آنان را با سرکوب و گلوله و زندان پاسخ میدهند. رفتار فجیع جمهوری اسلامی با کارگران مجتمع هفت تپه و صنایع پولاد اهواز، دو مثال دیگر از ناکارآمدی مدیریتی و فساد ساختاری در دیوانسالاری کشور است. نتیجه سدسازیهای غیرضروری و کانالهای انتقال آب رودخانههای بزرگ و پرآب منطقه که به مردم خوزستان هم تعلق دارد، بی اعتنایی به حقآبههای هزاران ساله و نیازهای ساکنان استان تنها برای سود شخصی ز آن خود کردهاند و کشاورزی استان را تخریب و مردم را به تشنگی رساندهاند. حکومتی که در طی ۴۲ سال ملتی را به گریستن برای «لبهای تشنه» امام سوم و خاندانش واداشته، اکنون خود در جنگی نابرابر، کارش بجایی رسیده که به روی مردمی که در فقدان آب برای خود، احشام و کشت و کار خود، آنهم در منطقه ای گرم و سوزان، نه تنها گریه نکرده و به درمان درد مردم نپرداخته که به روی آنان آتش گشوده است. این گونه اعمال ددمنشانه میتواند زمینههای خیزش قهرآمیز ملت را فراهم کند. جبهه ملی ایران ضمن پشتیبانی کامل از تمامی روشهای مبارزه غیرمسلحانه کارگران، بازاریان، کارآفرینان و دیگر شهروندان خوزستان برای احقاق حق خود، هشدار میدهد که در صورت اقدام رژیم به تکرار حوادث خونبار آبان ۱۳۹۸، گونههای قهرآمیز مبارزه نزد تودههای مردم مشروعیت مییابد. ما در جبهه ملی ایران کماکان باور داریم که بجز انتقال مسالمت آمیز قدرت که راه بهینه برای ایجاد یک نظام دموکراتیک و حقوق بشریست، راهکار همانا تداوم مبارزه مبتنی بر مقاومت بدون خشونت است.

تهران – ۲۸ تیر ۱۴۰۰خ