‫نشست مهرماه ۱۳۹۰ شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۲۷ آذر ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

 

‫نشست ماهانه شورای مرکزی جبهه ملی ایران در ساعت ۱۷ پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰ با حضور ۲۵ نفر از اعضای شورا که شامل نفرات افزوده شده اخیر نیز بود در منزل آقای ادیب برومند تشکیل شد. پس از خواندن صورتجلسه نشست پیشین، رییس هیئت اجرائیه گزارش انتشار شماره ۱۸۶ پیام جبهه ملی ایران و تکثیر بیانیه تحلیلی جبهه ملی درباره اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که توسط هیئت رهبری تهیه و تصویب شده بود داد. ایشان ضمنا به انتشار این بیانیه توسط دفتر مردمداری جبهه ملی ایران وابسته به هیئت رهبری اعتراض نمود که با بی اعتنایی اعضاء مواجه شد.

‫پس از ورود به دستور، رییس شورا اعلام نمود که جلسه برای انتخاب شماری اعضای جدید از میان یک فهرست ۲۶ نفری از منتخبان انتخابات سازمانها برای تکمیل شورا تشکیل شده است. دکتر باوند پیشنهاد کرد که از انتخاب اعضای جدید توسط شورا خودداری شود و اعضای منتخب سازمانها که از خارج شورا خود را نامزد عضویت کرده اند بدون رای گیری و اجماع به شورا افزوده شوند.

‫آقای دکتر رشیدی پیشنهاد کرد که همه اعضای جبهه ملی ایران که در انتخابات سازمانها و شهرستانها انتخاب شده و متعاقبا خود را نامزد عضویت در شورا کرده اند باید جانشین این شورا شوند که شامل اکثریت اعضای کنونی شورا نیز که خود را نامزد انتخاب مجدد کرده بودند می شود.

‫پس از سخنان برخی اعضای شورا که اصرار به انتخاب چند نفر برای تکمیل شورا داشتند، آقای مهندس عزت زاده موضع مخالفان رای گیری اعضای شورا را برای انتخاب اعضای جدید توضیح داد و آقای مهندس زعیم توضیح داد که این شورا به علت انقضای مدت تصدی آن در طی چهار سال گذشته مشروعیت دموکراتیک ندارد و در صورتیکه برخی اعضاء اصرار بر جلوگیری از ادامه اجرای انتخابات قانونی که بیش از دو سال در جریان بوده است دارند، اعضای کنونی شورا، که اکثریتشان در جریان انتخابات پلنوم خود نامزد انتخاب به عضویت مجدد در شورا بوده اند، حق انتخاب دیگران را که آنان هم در همترازی با آنها نامزد عضویت در شورا شده بوده اند ندارند، زیرا خود نیز باید به محک رای گذاشته شوند. ولی از آنجا که مایل هستیم بحران کنونی شورای جبهه ملی پایان پذیرد، ما با اجماع نظر اعضای حاضر همه نامزدان عضویت در شورا را بدون هیچگونه گزینش و تعصب و استثناء عضو شورا بشناسیم، انگار که انتخابات صورت گرفته و همه نامزدان انتخاب شده اند.

‫با وجود اعلام بی اعتباری هرگونه انتخاب گزینشی اعضای جدید توسط شورای کنونی، رییس شورا اعلام انتخابات کرد و شماری از اعضای شورای مرکزی در اعتراض به روش غیر دموکراتیک و از پیش تعریف شده انتخابات و ضایع شدن حقوق اعضای منتخب سازمانها و شهرستانها، از شرکت در انتخابات خودداری و جلسه را ترک کردند. معترضان عبارت بودند از بانوان لقا اردلان، پریچهر مبشری، آقایان هرمیداس باوند، مرتضی بدیعی، عیسی خان حاتمی، علی رشیدی و کورش زعیم. آقای جمال درودی به همین دلیل از شرکت در جلسه خودداری کرده بود و آقایان دکتر علی اکبر نقی پور، تیمسار ناصر فربد، حسن شهیدی و دکتر شاهین سپنتا نیز غایب بودند. در نتیجه جلسه شورا حایز اکثریت دو سوم ضروری برای اجرای انتخابات نبود.

‫دفتر مردمداری جبهه ملی ایران
‫تهران – ۲۹ مهر ۱۳۹۰