۲۸ مرداد روز زایش یک اهریمن : جمال درودی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۱۲ آذر ۱۳۹۴   |  لینک کوتاه شده :

شصت سال ازکودتای ننگین (آمریکایی،انگلیسی،روسی)علیه ملت بزرگ ایران گذشت.کودتایی که سیرتکاملی تاریخ ایران را تغییرداد وملت بزرگی راازاوج عظمت و افتخار به حزین ذلت وخواری کشاند. کودتای۲۸مرداد نه تنها با سرنوشت جامعه ایرانی بلکه درمسیرحوادث جامعه بشری اثری نامطلوب بجای گذاشت.وبیش ازنیم قرن است که اثرات مخرب آن درمنطقه نموداراست.به راستی کودتای ۲۸ مرداد برقلب تاریخ و توده های محروم جهان داغ شکست نشاند.

من امروز برآن نیستم که دراین نوشتارباردیگر و قایع تلخ ۲۸ مردادوروزهای پیشین و پسین آن را که خودشاهد وناظر آن بوده بازگو کنم.زیرا بسیاراز اندیشمندان ومحققان وپژوهش گران آن را مورد نقد وبررسی وتجزیه وتحلیل قراردادند. و ملت ایران رای نهایی خود را د روز۲۶ دیماه ۱۳۵۷داد. ” شاه رفت”.امروزحتی آنهایی که با کودتا پیوند داشتند وداغ ننگ آن را برپیشانی دارند وازهمان رهگذروسیادت به مال ومنالی رسیده اند ۲۸مردادرا افتخارآمیز نمیدانند.

اخیرا خانم اشرف پهلوی یکی از پایه گذاران کودتا پس از سالها سکوت در یادواره ای با نام “به یاد برادرم” از مسائلی پرده برداشتند وبه طریقی نقش خودرا درکودتا تایید کردند.

ابتدا باید به این نکته اشاره ای داشته باشم که من با اطمینان کامل بر این اعتقادم که این نوشتار از ایشان نیست .زیرا درشرایط موجود سنی ومریضی آلزایمراین خانم نه دستی برای نوشتن ونه دهانی برای گفتن ونه چشمی برای دیدن ونه گوشی برای شنیدن ونه مغزی برای اندیشیدن دارند.مسلم است که این نوشتار توسط دیگران تهیه وبا امضاءایشان انتشار یافته . متاسفانه نویسنده یادنامه بکلی از مسایل سیاسی وآنچه در دهه سی گذشت بیگانه وناآگاه است ومسایلی را مطرح کرده که بیشتر به جک سیاسی میماند ازجمله : ” علاقه شاه به مصدق ” .

من تصمیم ندارم به این نامه ای که سراسرتحریف تاریخ و با امضا جعلی وحتی نویسنده آن نامعلوم است پاسخ دهم . ولی اجبارا برای آگاهی بیشتر آن دسته ازشاه پرستان .!! به یکی دو نکته از آن اشاره گذرا خواهم داشت.

در یادواره آمده:”…رویدادی انجامیدکه به کودتای”سیا”درایران شهره شد.روایات مغرضانه وافسانه وار این رویداد نه تنها هنوز واقعیتها را ازدیدمردمان پنهان ساخته بلکه مردم ایران را خواروزبون نمایانده وبردوران درخشان پادشاهی برادرم گرد تیره پاشیده است…ِ”. نویسنده بیشرمانه از خواری وزبونی ملت سخن گفته واقرارمیکند که کودتا بعنوان لکه سیاهی برتمام دوران شاه سایه افکنده.ولی ملت بزرگ ایران با مبارزات پیگیرخوداین سیاهی وننگ رابا پیروزی انقلاب۵۷ زدود وخواری وزبونی وسیاهی را تا ابد بردامان پهلویان به یادگار گذاشت.

درقسمت دیگر یادنامه نویسنده ضمنی تاکید کرده که این دوقولوها همیشه با سازمانهای جاسوسی بیگانه ارتباط تنگاتنگی داشته اند. شاهزاده خانم…! میگوید : ” من نخستین فردی بودم که توطئه گران برای برقراری ارتباط با شاه با اوتماس گرفتند.هنگامی که مصدق به پاریس تبعیدم کرده بود. نمایندگان آنان ازمن خواستند در سفری به ایران نامه ای را شخصا به برادرم بدهم…” یکی ازافتخارات شاهزاده خانم ، جاسوسی بنفع بیگانگان وخیانت علیه ملت وحکومت قانونی بوده والبته تنها ایشان این راه را انتخاب نکرده بلکه برادرعزیزشان نیز درتمام ۳۷سال سلطنت دربار را پایگاه جاسوسان وعوامل خارجی قرارداده بودند. هنوز بیاد داریم که در شرفیابی کرمیت روزولت ضمن تقدیر ازاو و دادن هدیه اظهار داشت ” من سلطنتم را مدیون شما میدانم “.

بگذریم….تاریخ وآیندگان دراین باره قضاوت خواهند کرد. پاینده ایران

جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۲۸ مرداد۱۳۹۲