یاد وخاطره شهدای قیام ملی سی تیر ۱۳۳۱ را گرامی میداریم- جمال درودی – عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

۳۰ تیر ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

براحوال ملتی بایدگریست که برای رهایی ازاستبداد به هرخس وخاشاکی پنجه درمی افکنند ودرانتخاب بد وبدترسرگردانند وهرسرابی را آب میپندارند واسیر شعارها شده وشعار را جایگزین شعور میکنند .

مدتهاست که بیگانگان ودشمنان این سرزمین ازفضای متشنج جامعه سوء استفاده کرده ودراندیشه کودتای سومی هستند . وبرای رسیدن به اهداف شوم خود دست به هرعمل زشت وخیانت کارانه ای میزنند حتی اجساد را اززباله دان تاریخ بیرون کشانده وبا آرایش وتبلیغات آنها را الگوی حکومت آینده ایران میسازند که زمینه سازیک حکومت فاشیستی دیگری چون رضاخان قزاق میباشد. با این طرزتفکربزرگترین توهین را به ملت یزرگ ایران روا داشته وچنین وانمود میکنند که مردم ایران تنها لیاقت یک حکومت چکمه پوش ودیکتاتور را دارند . درحالی که ملت فهیم ایران شایستگی دموکراسی ترین وآزاد ترین حکومت های جهان را دارد دلیل این مدعا یکصد وبیست سال مبارزات پیگیر این مردم برای کسب آزادی است وتا رسیدن به هدف نهایی که همانا آزادی وحاکمیت ملی است از پای نخواهند نشست.
هم میهنان … جوانان برومند ایرانی … اجازه ندهید که بیگانگان برای ما راهکار ارائه دهند . بیگانه ، بیگانه است وخواسته ای جزمنافع خودندارد.انتظارنداشته باشیدکه درکوله پشتی سربازان دشمن دموکراسی وآزادی جای داد شده باشد. تاریخ رامطالعه کنید وازآن درس بیاموزیم وگذشته را چراغ راه آینده خود قراردهیم. اگرازتاریخ نیاموزیم وهمچنان بی اطلاع باشیم خیلی زود تحت تاثیر تبلیغات گمراه کننده دردام فریبکاران ودشمنان قرا خواهیم گرفت. بیندیشیم وسپس تجسس کنیم وپی ببریم علل پیروزیها وشکست ها را.
مادران وپدران ما دریکصد وبیست سال قبل ازخانه ها به درآمدند وبا اتحاد وهمبستگی ونثارخون خود یکی ازبزرگترین انقلاب های مردمی جهان رابه ثمررساندند ونهال آزادی ودموکراسی رادراین سرزمین نهادینه کردند. افسوس این نهال نو پا در حال رشد وتکامل بود که به دست استعمار انگلیس با کودتای ۱۲۹۹ توسط یک قزاق ناشناس قطع شد ومدت بیست سال درایران خفقان مطلق حاکم شد. درشهریور ۱۳۲۰ ایران توسط متفقین اشغال شد سران اشغال گر درجوی جنگی ونظامی بدون درنظرگرفتن خواسته ورای ملت ایران تنهابرای حفظ منافع درازمدت خود پدررابرداشتند وپسررا جای آن قراردادند. درحالیکه ایران درزیرچکمه های سربازان اجنبی قرار داشت وشرایط سخت اقتصادی،اجتماعی ، سیاسی بر جامعه حاکم بود ولی مردم ازاینکه از زیرباردیکتاتوری رهایی یافته شادمان بودند وباردیگربپا خواستند وانقلاب دیگری را پی ریزی کردند ( ملی شدن صنعت نفت ) دراین راستا موفقیتهای چشمگیری را کسب کردند این خزش مردمی با قیام سی تیروخون شهیدان آن رنگین شد.
اما قدرتهای بزرگ جهان که نمیتوانستند یک حکومت ملی ومستقل را درمنطقه تحمل کنند چون با منافع آنان تضاد داشت. سه قدرت جهانی (انگلیس ، آمریکا، شوروی) با تمام تضادها وتقابل های سیاسی با یکدیگردر یک مساله توافق مشترک داشتند و آن سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق بود ودرنتیجه کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ را انجام دادند ومدت بیست وپنج سال دیگرحکومت خفقان ودیکتاتوری را برجامعه ایران حاکم ساختند. ولی مردم ازپای ننشستند ودر تمام این مدت به مبارزات خودجهت کسب آزادی ادامه داندوانقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ را بنیاد نهادند وملت بارای قاطع خود پایان سلطنت وآغازجمهوریت را اعلام داشتند ولی با تاسف این انقلاب نیزازمسیرخود منحرف شد ومدت چهل سال استبداد مذهبی برجامعه حاکم گردید.
جوانان ایران … فرزندانم … ایران ازآن شماست … وشما سازندگان آینده آن هستید … آنرا بسازید آباد وآزاد آنطور که خود میخواهید … به امید بیگانگان نباشید ودردام آنان قرارنگیرید.
بیایید باهم بجای آنکه به تکه تکه کردن ایران فکر کنیم … !! بجای آنکه به انتخاب بد وبدتربیندیشیم … ! بجای آنکه دربرابرهم صف آرایی کنیم … ! بجای آنکه ازبیگانگان یاری بخواهیم … ! بجای آنکه … بجای همه این افکارناسالم، دست به دست هم دهیم ویکصدا فریاد برآوریم …« دوباره میسازمت وطن »

پاینده ایران
جمال درودی – عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران
سی ام تیرماه ۱۳۹۷