گفتگوی رضا گوهرزاد ازتلویزون اندیشه با عیسی خان حاتمی درباره چرایی اعلام موجودیت جبهه ملی ششم

۲۰ آذر ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

https://vimeo.com/305392542