گفتگوی آقایان حشمت رییسی و امیر رزاقی(هموند جبهه ملی ششم) در رابطه با همگرایی نیروهای اپوزسیون از جمله ملی گرا، چپ و… که دچار گسست شده اند. پدیده ای که باعث شده همگرایی جایش را به تقابل و تخاصم بدهد.بخش دوم:

۲۵ تیر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :