گرامی یاد سالروز انقلاب مشروطه- جبهه ملی ایران(سامان ششم)

۱۵ مرداد ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

هم میهنان ملت آزاده ایران

در یکسد و پانزده سال پیش  و در چنین روزهای گرم تابستان، نخسین گام های ملت تحت ستم ایران از استبداد سلسله ضد میهنی قجر با اعتراضات خود جوش مردم آغاز شد و موجب پیدایش یک گام نوین در مبارزات آزادی خواهانه گشت.

ملت متمدن و کهن ایران که در مصاف با حاکمان خون ریز، همواره تلاش داشت تا به شیوه های مسالمت آمیز پیگیر مطالبات به حق خود باشد گام در راهی نهاد که به راستی باید جنبش مشروطه را یک جنبش تاریخ ساز در ادور تاریخی ایران بزرگ نام نهاد.

بن مایه این جنبش میهنی  رامی توان از اصلاحات ترقی خواهانه ی سه تن از صدر اعظم‌های دربار قاجر یعنی  قائم مقام فراهانی، میرزا تقی خان فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار دانست که زمینه ساز ارتباط و آشنایی شهروندان ایرانی با پیشرفت های جوامع غربی در زمینه های علوم انسانی و تجربی  بودند.

هم گامی روشنفکران با توده مردم درمبارزات انقلاب مشروطه با همه ی هزینه های که بر ملت ایران تحمیل کرد منجر به تصویب یکی از سکولارترین قوانین اساسی دنیا در ایران شد و  مظفرالدین‌شاه قاجار در هشتم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی ناچپر شد به خواست ملت ایران تمکین کرده و این قانون را امضاء نماید و قانونی اساسی انقلاب مشورطه که خون بهای آزادی خواهان بود تا رویداد سال ۵۷ همچنان قانون اساسی ایران به شمار می رفت.

هم میهنان

اینک بعد از گذشت یکصدو پانزده سال جای بسی شگفتی است که ملت ایران همچنان به دنبال مبارزه برای آزادی و عدالت و عدالتخانه هستند .

ملت تحت ستم ایران اینکه شرایطی قابل قیاس با نیاکان خود در دوران انقلاب مشورطه را در حال تجربه کردن هستند.

فقدان کار آمدی جمهوری اسلامی بعد از چهل و سه سال در تامین بدیهی ترین حقوق بایسته ملت ایران در زمینه های رفاه اقتصادی و امنیت شغلی در کنار آزادی های به حق سیاسی اجتماعی و سرکوب آزادی خواهان و مبارزان منتقد به ساختار حاکمیت موجود و داغ و درفش و زندان برای مبارزین سیاسی دقیقا تداعی گر دوران سیاه پیدایش انقلاب مشورطه است .

یکی از بزرگترین دست آوردهای مهم و تاریخی انقلاب مشروطه در ایران که پارلمان یا همان مجلس شورای ملی بود امروزه نه تنها نمی تواند نماینده ملت ایران باشد بلکه با تصویب قوانین ضد مردمی و ضد منافع ملی همچو طرح ضد دموکراتیک ” صیانت از فضای مجازی یا اینترنت ” در پی آن است که ملت ایران را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده و ارتباط ایرانیان را با جهان خارج به حداقل رسانده و شگفت آنکه این طرح ضد مردمی میلیونها پیشه و کسب کار ملت را که در شرایط تحریم و ناکار آمدی مدیران اقتصادی به شکلی هوشمندانه به مرتفع کردن مشکلات اقتصادی پرداخته اند را نیز از بین خواهد برد بدون آنکه بخواهند مصالح ملی را در نظر بگیرند.

آیا این پارلمان که دغدغه ای جز راضی نگه داشتن محافل قدرت و حاکمان ندارد می تواند نماینده مردم ایران باشد؟

هم میهن

ما در جبهه ملی ایران بر این باور هستیم، مادامیکه کاربدستان حاکم  نخواهند به حقوق بایسته ملت ایران توجه کنند ،این ملت جان به لب رسیده از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب، از خوزستان تشنه لب تا بلوچستان محروم از نان شب و جای جای این میهن عزیز  میدان مصاف حاکمان با خروش به حق ملت ایران خواهد بود .

سپیده را باید باور داشت که  ظلم هرگز پایدار نخواهد بود.

پنجشنبه، ۱۴ مرداد ١۴٠٠