کوروش زعیم در گفتگو با رادیو فردا (بکتاش خمسه پور) دلیل محکومیتم فعالیت در جبهه ملی ایران است

۱۰ فروردین ۱۳۹۶   |  لینک کوتاه شده :


کوروش زعیم که با ۷۸ سال سن از کهنسالترین زندانیان سیاسی بشمارمیرود شنبه پنجم
فروردینماه برای امور درمانی از زندان اوین مرخص شد.
وی به رادیو فردا گفت که این یک مرخصی درمانی است چون یک عمل جراحی در بیمارستان
داشته و برای گذراندن دوران نقاهت در خانه پنج روزمرخصی گرفته که روز چهارشنبه ۹فروردین
مرخصی وب تا پس از سیزده بدر تمدید شده است.
کوروش زعیم با اشاره به یک محکومیت سه ساله تعلیقی در سال ۹۰و حکم یکسال حبس تعزیری
در سال ۹۴و بعد تبدیل حکم سه سال تعلیقی به تعزیری میگوید که مجموعا به چهار سال حبس
محکوم شده که اکنون حدود هشت ماه و نیم در زندان بوده است.
وی که دوره حبس را در بند عمومی زندان اوین طی میکند اظهارمیدارد که در این بند زندانیان
مالی و بزهکاری و سیاسی و امنیتی همه با هم هستند ومسئله امنیتی آنجا اعمال نمیشود.

من یک محکومیت سه ساله داشتم که تعلیقی بود بعد یک محاکمه ای
دیگر شدم که یکسال تعزیری دادند ولی چون اون گناهانی که من قرار بود
مرتکب نشوم ظاهرامرتکب شده بودم اون سه سال هم تعزیری شد یعنی جمعا
شد چهار سال. من حدود هشت ماه نیم است که زندانی هستم.

این عضو برجسته جبهه ملی ایران در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا با کوشندگان حقوق بشر
و زندانیان سیاسی سرشناس همبند بوده است به ߸آرش صادقیߠ و شرایط وخیم سኈمت وی پس از
هفتاد روز اعتصاب غذا اشارهمیکند و بیانیه ای که به نشانه پشتیبانی از او در زندان صادر کرد با
این عنوان که ߸بابی سندز ایران نامش آرش استߠ.
کوروش زعیم درباره امکان آزادی پیش از پایان دورهمحکومیتش میگوید در صورت ادغام دومورد
محکومیتش که هر دو را در پیوند با فعالیت خود در جبهه ملی ایران میداند با سپری شدن یک
سوم دورهمحکومیت امکان آزادی مشروط وجود دارد.
این کنشگر سیاسی تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است.
کوروش زعیم آثاری را تألیف و ترجمه کرده است که انتشار یافته اند.