چهاردهم اسپند سالگرد دکتر محمد مصدقیادبود مردی جاودانه که هرگز نخواهد مرد-جبهه ملی ایران-سامان ششم

۱۳ اسفند ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

چرا مردم ایران اینهمه مصدق را دوست دارند، به راه و روش کشورداری او ایمان دارند و به راهبرد تعریف شده او امید بسته اند. هنوز پس از گذشت پنجاه و دو سال از درگذشت او، در حسرت دموکراسی، مردم او را نمادی افسانه ای از مردمسالاری، حقوق بشر و تعهد خدمت به مردم میشناسند، و او را سرمشقی برای دولتمداران دلخواه خود می شمارند. افسانه مصدق افسانه یک قهرمان ملی است که در دوران سردرگمی و از خودباختگی و ناامیدی ملت ایران پدیدار شد، با نیرومندترین استثمارگر جهان برای حقوق ملت مبارزه کرد و با سربلندی پیروزمند شد. او برای نخستین بار دموکراسی را در ایران برقرار کرد و مزه شیرین آزادی را به مردم چشاند.

این مبارزه و پیروزی ملی، و این دموکراسی کوتاه مدت، در ذهن ما افسانه شده، و شش دهه است که یاد آن مانند یک گنجینه ملی از دل به دل و نسل به نسل انتقال یافته است. مصدق هرگز نمرده و جای ستایش از او در صفحه مُردگان نیست. آنان که در سالروز مصدق برای او آگهی تسلیت مینویسند جایگاه او را در تاریخ نمبدانند. مصدق در دل همه مردم ایران مانند یک آرزو زنده و پویاست.

نسل جوان ما که تشنه خویشتن شناسی است باید بهتر مصدق را بشناسد، که او کیست و چرا اینقدر محبوب بوده و هست. اگر مصدق را بشناسد، معنای ایرانی بودن خود را خواهند شناخت. نسل جوان باید بداند که مصدق روزی میهنش را از ژرفای تباهی و ناامیدی ناشی از استبداد و وابستگی اقتصادی و سیاسی بیرون کشید و بلندای قامت ایران خمیده را برافراشت تا جهان او را ببیند. جهان او را دید و کُرنش کرد.

نسل جوان امروز ما می داند چه می خواهد: استقلال سیاسی می خواهد،‌ رفاه اقتصادی می خواهد، فرصت برابر و مناسب برای رشد استعدادهای خود میخواهد، آزادی مدنی میخواهد و سربلندی بر پایه شایستگی خود میخواهد. برای یافتن راه رسیدن به این هدفها باید به شناخت بهتر مصدق بپردازد. نسل جوان ما که آینده ساز ایران است باید بداند که این اندیشه ها همیشه منفور دیکتاتورها بوده و همه دیکتاتورها در سراسر جهان و تاریخ کوشیده اند که اندیشه های آزادیخواهانه را سرکوب کنند و خاموش نگه دارند.

نسل جوان ما در جستجوی هویت ملی راستین خود تشنه آگاهی است، آگاهی از اینکه او کیست و اینکه او چه باید باشد. او به دنبال بهتر بودن میگردد و از بدیها و پلیدی ها و نادرستی ها و دروغ ها و خشونت ها و بیرحمی ها بیزار و گریزان است. او به دنبال سرمشق دلخواه و آرمانی خود میگردد؛ و این سرمشق را کورش بزرگ برای او آفرید و مصدق بزرگ باززنده سازی کرد. سرمشق آزادی و آزادگی، سرمشق راستی و درستی، سرمشق مردمسالاری و احترام به رای و اراده مردم و سرمشق حقوق برابر برای همه، و رفاه.

برای این سرمشقها که آینده ساز ما میباشد، نیازی به نگرش و جستجو در سرزمین های دوردست نیست. ما خود سرمشق هایی داریم که در جهان کم نظیر هستند و می توان به آنها افتخار کرد. ما هویت ملی خود را باید در خود بجوییم و ایرانی بودن خود را یک امتیاز بدانیم، زیرا ما شهروند یک کشور بزرگ و یک ملت بزرگ هستیم. ما باید قلب هایمان را از سرافکندگی های چهار دهه گذشته و سده های گذشته تهی کنیم، و به آینده ای درخشان و پرعظمت در سایه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بنگریم. ما ملت بزرگ ایران برای دستیابی به آرمانهای خود استوار ایستاده ایم حتی اگر آسمان کوتاهتر از قامت ما شود؛ و با پشتوانه ای چون کورش بزرگ و مصدق بزرگ، شکست ناپذیریم.

 

تهران – ۱۴ اسپند ۱۳۹۷خ