چرا جبهه ملی ششم با پسوند (سامان ششم)-علی شجاع

۲۶ دی ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

 

عنوان “سامان ششم” در کنار جبهه ملی ششم گویای این واقعیت است که نابسامانی هایی در جبهه ملی پنجم وجود داشته است. همانطور که همه علاقمندان و جویندگان حقیقت مستحضرند، جبهه ملی پنجم در حال حاضر فعالیت سازمانی و سیاسی را که درخور جایگاه و پیشینه افتخارآمیز جبهه ملی ایران است، ندارد، و آن جاذبه و تشکیلاتی را که بتواند افراد و بویژه حزب‌های ملی را با هم متحد کند دارا نبوده است؛ نه آموزشی که بتواند همه را همصدا سازد و نه سازمانی که مناسب اوضاع سیاسی و اجتماعی کنونی باشد. وحدت و هماهنگی حزب‌ها، گروه ها و سازمانهای ملی که روزی به نام جبهه ملی ایران مبارزه میکردند از بین رفته اند، در حالیکه وحدت فراگیر ملییون ایران در این زمان بیش از هر وقت دیگر ضرورت دارد.

عدم روشهای نوین و پویا در جلب نسل جوان که آمادگی پیوستن به یک تشکیلات سیاسی ملی را دارند، تا جبهه ملی بتواند متناسب با نیازهای روز در ایجاد فضای باز سیاسی موثر باشد، جبهه ملی پنجم را ناتوان کرده است. ادامه این وضع نگران کننده است، بویژه که جبهه ملی در اثر عدم رعایت اساسنامه و اخلاق سازمانی و خودرائی برخی مسئولان موقعیت پیشین و جاذبیت خود را از دست داده بود و نمی توانست حتی پاسخگوی همراهانی باشد که سالها در انتظار یک تحول سیاسی در جبهه ملی بوده اند. بایستی که این نابسامانی ها به پایان میرسید. نمی شود سختگیریها و ممنوعیت های حاکمیت را دلیل این نابسامانی ها دانست. در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ که سختگیری ها و ممنوعیت ها بسیار بیشتر از سالهای اخیر بود، فعالان واقعی جبهه ملی گرد آمدند و با صدور بیانیه انتقادی با گذاردن نام خودشان در زیر هر بیانیه نام جبهه ملی و هویت خود را بعنوان اعضای جبهه ملی زنده نگه داشتند و تحمل و رنج زندان را هم به جان خریدند.

وقتی با ممنوعیت فعالیت علنی تحت نام جبهه ملی دیگر بهیچوجه مقدور نبود، نخست با تشکیل هیئت حسن نیت با چهل عضو جبهه ملی، و پس از ممنوعیت آن، با تشکیل یک شرکت تعاونی توانستند تا دویست و پنجاه عضو و هوادار را در گردهمایی های مختلف به دور هم جمع کنند. پس از سال ۱۳۷۳ که فعالیت جدید جبهه ملی آغاز شد، به علت دعوت برخی اشخاص ه عضویت شورای مرکزی جبهه بصورت انتصابی، کمیته ای با گردآوری دهها امضاء پس از پنج سال کارشکنی آن اعضای انتصابی پلنوم سال ۱۳۸۲ جبهه ملی ایران را انجام گرفت.

امروز آنانی که در شرایط سخت و امنیتی کشور خود را خانه نشین کرده و در انتظار موقعیت مناسب برای فغالیت بوده اند حق ندارند جبهه ملی را در انحصار خودشان بگیرند و به آنانی که در گذشته و حال با حضور صادقانه و شجاعانه در صحنه سیاسی پرمخاطره کشور تهمت انشعاب بزنند.

علی شجاع

هموند جبهه ملی ایران (سامان ششم)

تهران- ۱۷ دی ۱۳۹۷خ