پیام نوروزی ۱۳۹۸، جبهه ملی ایران-سامان ششم

۲۹ اسفند ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

 

 

نوروز یکی از کهن ترین و زیباترین آیین های فرهنگ ایرانیست، روزی در سال که گردش زمان بار دیگر به طبیعت زندگی میبخشد. زندگی نو به آفریدگان امید میدهد و امید به جنبش میانجامد و جنبش به پیروزی.

سال نو را با این امید آغاز میکنیم که ایران عزیز ما سرانجام آینده امیدبخشی را در افق مشاهده کند. به این امید که سال نو آغازی برای برونرفت از خشونت و فساد و ستمگری و دروغ از میهن اهورایی ما باشد، هرچند که شاید راه بسیار سنگلاخ و خطرآفرین باشد. به این امید که سال نو با احتمال خشونت هایی که در بر خواهد داشت، آغازی برای عقب نشینی خودکامگی و تنگ اندیشی و بیسوادی و عقب افتادگی، و پگاهی برای راستی و آزاد اندیشی و سروری مردم ما باشد. ما ایرانیان به چالشی که در پیش است چیره خواهیم شد و کشور خود را پس خواهیم گرفت و به جهانیان نشان خواهیم داد که ایرانی راستین هنوز هست و تا ابد خواهد بود. ما ایرانیان دوباره پیشاپیش کاروان تمدن گام برخواهیم داشت و دوباره جهانیان را از آزادگی و خرد و دانش خود شگفت زده خواهیم کرد.

آزادگی و راستی و مردم سالاری در سرشت ما ایرانیان است. ما از خودکامگی پادشاهی نرستیم که در بند خودکامگی مذهبی بیافتیم. ما با دروغ و فساد بیگانه ایم. ما بیگانه گرایی و خیانت به منافع ملت را برنمی تابیم. زن ایرانی در فرهنگ ایرانی با مرد همسر است نه ملک او. ما به باورهای مردم خود تجاوز نمی کنیم و همه مذهب ها، آیین ها، گرایش ها، نژادها و قوم ها را گرامی و برابر می شماریم. ما ایرانیان با فرهنگ شادی آفریده شده ایم، ما سیاهپوش و گریه کنندگان دروغین نیستیم. ما جشن بزرگ نوروز را، و جشنهای ملی مهرگان، یلدا و سده را به تقویم و شیر دلیر ایران را به پرچم سه رنگ مقدس ایران بازخواهیم گرداند.

هرچند راه سنگلاخ و طاقت فرسا خواهد بود، ولی آینده نیکی برای ملت ایران می بینیم. هنگامی که ملت ایران حاکمیت خود را خود به دست بگیرد، ثابت خواهد کرد که خشونتگرا نیست، و ثابت خواهد کرد که آزاده است و بخشاینده و مهربان. ملت ایران شایستگی همه شهروندان را بی توجه به باورها و وابستگی کنونی و گذشته برای اداره کشور بکار خواهد گرفت. ملت ایران با همه ملتهای جهان، بی استثناء، روابط سیاسی و اقتصادی بر پایه منافع ملی برقرار خواهد کرد. ملت ایران نشان خواهد داد که در مهراندیشی همتا ندارد.

امسال توفانی مهیب از دشواریهای اقتصادی و امنیتی را در پیش داریم و هیچ پشتوانه ای از آن صدها میلیارد دلار درآمد منابع طبیعی خود در این چهار دهه نافرخنده برایمان نمانده است. مردم ما تهی و فقیر و ناامید از آینده در چنگ فساد و ناشایستگی دست و پا میزنند؛ ولی سرانجام نسیمی ملایم وزیدن خواهد گرفت و همه آلودگی ها را با خود خواهد برد. شاید که در این سال بتوانیم نخستین گام را برای زدودن دروغ و فساد و خشونت و بیسوادی و ناشایستگی برداریم و راه رهایی از سیاهی و سیاه دلی و تاریک اندیشی را بسوی آزادی و بازشکوفایی ملت بزرگ ایران بپیماییم. باشد که امید و شادی به دلهای ما، و پرنده های فراری ما به میهن و کاشانه خود بازگردند و ما از اسارت در این زندگی حقارت آمیز تحمیلی رها شویم.

جبهه ملی ایران –سامان ششم

تهران- نوروز ۱۳۹۸خ