پیام شادباش سال ۲۰۲۱ میلادی به هم میهنان مسیحی و دوستداران مسیحی ایرانیان در سراسر جهان:جبهه ملی ایران – سامان ششم

۸ دی ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

 

آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی را به همه هم میهنان مسیحی و دوستداران مسیحی ایرانیان و صلح دوستان در سراسر جهان شادباش می‌گوییم و امیدواریم که سال نو نویدبخش تحولاتی در راستای رهایی و آزادی ملت ایران باشد. ما ایرانیان می‌توانیم سال نو را سال سرآغازی نو برای میهنمان به شمار آوریم.

سر برآوردن دُمل‌های چرکین افراطگرایی و خشونتگرایی بر پایه تعصب مذهبی، یا سوء استفاده از تعصب مذهبی بر پایه توطئه‌‌های سیاسی و بلندپروازی‌های سلطه‌گرانه قرون وسطایی، که بی‌تردید نابود و ریشه آنها خشک خواهد شد، نشانه اراده جامعه بشری برای پاکسازی درونی و دستیابی به آرمان یکپارچگی سیاسی در سراسر جهان است؛ آرمانی که بیست و شش سدۀ پیش کورش بزرگ بنیانگذار آن بود و برابری و آزادی اندیشه و آزادی گزینش را حق مسلم آدمیان اعلام کرد.

روند پاکسازی جهان از حکومت‌های دیکتاتوری و ضد مردمی در طی پنج دههً گذشته نشانگر این است که جامعه بشری خود را برای تمدنی نوین آماده می‌کند. جهان-شهروندی شدن هرگز تحقق نخواهد یافت اگر همه کشورهای جهان مردم‌سالار نگردند و رعایت حقوق بشر در سراسر جهان نهادینه نشود.

درطی دو دهه ۱۹۶۰ و ۷۰، بیش از۶۰ کشور از دیکتاتوری و مستعمرگی به دموکراسی تبدیل شدند، و این روند با سرعت و گاهی با زور ادامه دارد. این نشانه اراده جامعه بشری برای دستیابی به آرمان یکپارچگی سیاسی در سراسر جهان است.

حکومت‌های خودکامه و فاسد و ضد مردمی که فقط یکسد سال پیش اکثریت کشورهای جهان را تشکیل می‌دادند، اکنون انگشت شمار هستند؛ و سردمداران آنها که باقی مانده‌اند باید از سرنوشت امثال پینوشه، میلوسویچ، چائوچسکو، معمّر قذافی و صدام حسین عبرت بگیرند و به صدای ملت خود و ضروریات جهان امروز پاسخ بدهند که فردا برایشان خیلی دیر خواهد بود.

در ایران ما بزودی این پاسخ را خواهیم شنید، و این پاسخ سال ۲۰۲۱ را برای ما ایرانیان خسته از جهل و خشونت و فساد خُجسته خواهد کرد.

تهران – ۱۰/۱۰/۱۳۹۹خ

=============

 

Happy New Year 2021
To all Christian Fellow-Countrypersons All Over the World
and all Christian Friends of Iranians

We Wish a happy year 2021 for all Christian fellow-countrypersons, Christian friends of Iranians and peace lovers all over the world. We hope that the New Year will herald changes toward freedom and deliverance of the Iranian nation from tyranny and corruption. We Iranians can consider this New Year as a new beginning.

Resurgence of the ugly disease of religious fanaticism and barbaric violence, or the taking advantage of it by political intrigue for the purpose of achieving outdated expansionist and neocolonial dreams, is now promised their total uproot and annihilation. This is the will of the human society in order to achieve a world order of political unity, an ideal Cyrus the Great established some twenty-six centuries ago when he declared that all humans are equal, free and have freedom of choice.

The trend of cleansing the world of tyrannical and colonial governments during the past five decades shows that the world community is preparing for a new civilization. Global citizenship rights will never be achieved unless all countries in the world democratize and human rights becomes institutionalized.

During the decades of 1960 and 70 more than sixty countries changed from dictatorships and colonial rule to democracies, and this trend in continuing by choice or by force. This is the will of human society in order to achieve a world order of political unity.

Tyrannical, corrupt and unpopular governments which governed majority of the countries of the world some hundred years ago are now but a few. And those still remaining must take a hint from what happened to Pinochet, Milosevic, Ceauşesco, Gaddafi and Saddam Hussein and answer the call of their people by accepting the inevitable today, for tomorrow will be too late.

In Iran, we will soon receive the answer, and this for our people tired of ignorance, violence and corruption will make year 2021 indeed a happy one.

Iran National Front – the Sixth Assembly
Tehran, December 31, 2020