پیام شادباش جبهه ملی ایران به رئیس جمهور عراق، آقای برهم احمد صالح

۱۳ مهر ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

جناب آقای برهم احمد صالح،

رییس برگزیده جمهوری عراق

پیروزی چشمگیر جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری عراق، و روش آرام و دموکراتیک این انتخابات، نشان میدهد که ملت عراق پس از دهه ها دیکتاتوری و هرج و مرج سیاسی و حضور گروههای قشری و خشونت طلب، و دخالتهای بیگانگان همراه با فعالیت گروههای تروریستی که امنیت و ثبات عراق را نشانه گرفته بودند، سرانجام به ماهییت راستین هزاران ساله تاریخی و فرهنگی خود باز میگردد. ما این انتخاب بجا و فرخنده را به ملت بزرگ عراق که روزگاری با هم زیر یک سقف زندگی میکردیم، و هنوز آرزوی  همگرایی و همکاری و همیاری را داریم، شادباش میگوییم.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

۱۳ مهر ۱۳۹۷خ – ۵ اکتبر ۲۰۱۸م

 

Honorable Mr. Barhim Ahmed Salih

The President-elect of the Republic of Iraq

Your remarkable victory in the democratic and peaceful presidential election of Iraq, was a welcome sign that the nation of Iraq after decades of dictatorial rule, war, meddling of foreign powers, and presence of violent hardliner groups threatening Iraq’s security and stability; is eventually returning to its rightful historical and cultural essence of millennia old.

We congratulate this worthy and welcome election to the great people of Iraq, with whom once we lived under one roof, and still wish for fruitful coexistence and close cooperation.

Iran National Front Central Council

Dr. Hermidas Bavand, Dr. Ali Rashidi, Engr. Kourosh Zaïm

Tehran, 5th October, 2018