پیام به پانزدهمین کنگره حزب کومله کردستان ایران- کورش زعیم

۱ خرداد ۱۳۹۶   |  لینک کوتاه شده :

در شهریور ۱۳۹۱، من در نامه ای خطاب به رهبران حزب کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان، پس از صدور بیانیه مشترکشان نوشتم، که با اسلحه نمی توان به دموکراسی و رعایت حقوق بشر، که ما ایرانیان خود بنیانگذار آن بوده ایم، رسید. ما نیر مانند شما نسبت به سیاست اداره کشور و فرقه گرایی بجای ملی گرایی مخالف و معترض هستیم.
ولی جنگ افزار ما کلک ماست و سخن ماست. ما هرگز به روی هم میهن خود، هر چند با او مخالف باشیم یا به ما ستم کرده باشد جنگ افزار بدست نمی گیریم. ما هرگز به روی مردم ایران که بیرون مرزهای میهن زندگی می کنند جنگ افزار بدست نمی گیریم. آنها همه از خودمان هستند. اگر حق ملی و شهروندی ما پایمال شده، ما با کلک و زبان خود مبارزه می کنیم.
ما هنگامی جنگ افزار بدست می گیریم که دولتی متخاصم به مرزهای میهن ما تجاوز کرده باشد. در چنین شرایط دیگر برای ما مهم نخواهد بود که حق با کیست، زیرا حق با تمامیت ارضی میهن ماست. میهن ما مقدس است و این مرزهای میهن ماست که حق خودی و بیگانه را تعیین میکند. همه ایرانیان، چه آنان که در محدوده مرزها زندگی می کنند، چه آنان که مهاجرت کرده اند و چه آنان که به علت رویدادهای تاریخی جغرافیای محل سکونتشان به سبب بی لیاقتی، خیانت یا فساد دولتها بیرون از مرزهای سیاسی افتاده، باید در حفظ مرزهایمان کوشا باشند.
برای ما بلوچ و ترک و کرد و عرب و ترکمن و لر و پارس تفاوتی ندارد. همه گل های گلستان بی همتای ایران هستند. زیبایی گلستان ایران از وجود همه ماست.
شادمانم و به آینده مردم کردستان در ایران امیدوارتر شدم وقتی شنیدم که حزب کموله کردستان ایران از انداختن خود در دامان همسایه ای که بدخواه ایران شده خودداری کرده است. درست است که ما باید روابط خوب با همه همسایگان بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل داشته باشیم. ولی وقتی سران کشوری همسایه ستیزه جویانه با ایران برخورد می کنند، و تهدید آشکار به جنگ با ترفندهای تروریستی در خاک ایران برای برهم زدن صلح و آرامش می کنند، نشان اینست که آن کشور خردمندانه اداره نمیشود.
آیا ممکن است که یک کشور بیگانه بدخواه به یک گروه مخالف و ستیزجو علیه دولت حاکم بر ایران کمک مالی و تسلیحاتی کند ولی وفاداری آن گروه را نسبت به منافع خود مطالبه نکند؟
من شادمانم که حزب کموله این خردمندی را نشان داده که شمشیر بیگانه را به روی هم میهن خود نکشد. ما تلاش می کنیم که حق برابری شهروندی بر تعصبات کور ایدئولوژیک در ایران چیره شود. ما تلاش می کنیم که همه مردم ایران در برابر قانون برابر باشند، و اینکه آن قانون با رای آزاد همه مردم ایران برقرار شود.
ما ایرانیان اگر دست به دست هم بدهیم، با کلک و زبان و خرد و همبستگی خود اهریمنی ها را از میهنمان خواهیم زدود.
کورش زعیم
عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران- ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶