پيام عباس اميرانتظام به هم وطنان غيور و ايراندوست كرد

۲۵ شهریور ۱۳۹۶


به نام خداوند جان و خرد
هم ميهنان گران قدر و باشندگان آزادمنش حوزه فرهنگ و تمدن ايران زمين در هركجاي اين آب و خاك پاره ي تن اين كهن بوم و بر هستند، كرد و بلوچ و سيستاني و خوزي و تركمن و لر و آذري و… همه و همه سرمايه هاي ملي و موجب غناي فرهنگي اين سرزمين هستند و تعالي ايران در گرو تعالي ايشان است و دريغا كه نا به ساماني هاي سياسي سدي براي ترقي فرزندان ميهن بوده است. هم وطنان غيور و ايراندوست كرد براي من بسيار ارجمند و مورد تكريم و احترام و علاقه ي قلبي هستند. آنان در سراسر تاريخ ايران زمين به گواه متون تاريخي از جمله شاهنامه از پاكبازترين و فرهيخته ترين نگاهبانان امين اين سرزمين به شمار مي رفتند و در تاريخ معاصر نيز در جريان هاي آزاديخواهانه ملي پويا و كوشا بوده اند و شخصيت هايي چون دكتر يحيي صادق وزيري و دكتر كريم سنجابي و علي اردلان و محمد قاضي و بسياري ديگر تقديم جامعه ي مدني ايران كرده اند و اگر چه چون بسياري از هموطنان ديگر در أقصي نقاط ايران تلخي و نامرادي ديده اند، اما از عشقشان به وطنشان نكاسته اند.
پيرو فيلمي كه در فضايي خصوصي و گفتگويي بين فردي گرفته شده و در زماني بوده است كه نمي دانستم انتشار عمومي مي يابد، چه از جهت حال جسمي و شرايط روحي آمادگي صحبت نداشتم، خواستم دقيق تر پيامم را بنگارم و بگويم، أشك من أشك شوقي بود كه جوشيد و برون ريخت و من به عنوان فرزند اين ملك و ملت كه براي آزادي و مردمسالاري و استقرار حاكميت ملت و قانون در ايران تمام عمر كوشيده و بهايش را با جسم و روان و عمرخويش پرداخته است، مصمم و قاطع چون الگو هاي سترگ زندگي ام مصدق و بازرگان هم چنان بر سر پيمانم با ملتم هستم.

هرگز دل ما ز خصم در بيم نشد
در بيم ز صاحبان ديهيم نشد
عباس اميرانتظام