پیام شادباش سال نو ۲۰۲۰ میلادیبه هم میهنان مسیحی در ایران و جهان-جبهه ملی ایران – سامان ششم

۱۰ دی ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

 

آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی را به همه هم میهنان مسیحی و دوستداران مسیحی ایرانیان در سراسر جهان شادباش می گوییم و امیدواریم که سال نو نویدبخش روندی در راستای رهایی و آزادی ملت ایران باشد و ما ایرانیان بتوانیم سال نو را سال سرآغازی نو بشمار آوریم.
روند پاکسازی جهان از حکومت های دیکتاتوری و ضد مردمی در طی شش دهه گذشته نشانگر آن بوده است که جامعه بشری خود را برای تمدنی نوین آماده می کند. جهانی شدن هرگز تحقق نخواهد یافت اگر همه کشورهای جهان مردمسالار نگردند و رعایت حقوق بشر در سراسر جهان نهادینه نشود.
سر برآوردن دمل های چرکین افراطگرایی و خشونتگرایی بر پایه تعصب مذهبی، یا سوء استفاده از تعصب مذهبی برپایه توطئه های سیاسی و بلندپروازی های سلطه گرانه قرون وسطایی، که بی تردید نابود و ریشه آنها خشک خواهد شد، نشانه اراده جامعه بشری برای پاکسازی درونی و دستیابی به آرمان یکپارچگی سیاسی در سراسر جهان است؛ آرمانی که بیست و شش سده پیش کورش بزرگ بنیانگذار آن بود و آزادی اندیشه و آزادی گزینش را حق مسلم انسانها اعلام کرد.
حکومتهای خودکامه و فاسد و ضد مردمی که فقط یکسد سال پیش اکثریت کشورهای جهان را تشکیل می دادند، اکنون انگشت شمار هستند؛ و سردمداران آنها که باقی مانده اند از سرنوشت امثال پینوشه، میلوسویچ، صدام حسین و معمر قذافی عبرت بگیرند و به صدای ملت خود و ضروریات جهان امروز پاسخ بدهند که فردا برایشان خیلی دیر خواهد بود.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران، ایران
۱۱/۱۰/۱۳۹۸خ