در سیرک انتخابات شما شرکت نمیکنیم-کورش زعیم – هموند شورای جبهه ملی ایران – سامان ششم

۲۴ خرداد ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

چهل و دو سال ویرانگری و غارت و خشونت علیه مردم ما، دومین کشور پیشرفته و مرفه آسیا را به سومین جهان در فلاکت و بدبختی سقوط داده و هزاران میلیارد دلار دارایی این کشور هزینه ماجراجوییهای نظامی نافرجام و پر کردن جیب چند صد تن در حاکمیت فاسد که نه سواد، نه لیاقت و نه عشقی به این سرزمین دارند شده است. خیمه شب بازی این انتخابات، ثابت کرد که نظام نه قابل اصلاح است نه قابل تحمل.
چهل سال است که رای ندادهام و نخواهم داد، بخاطر تقلب فاحش در همه چیز، بخاطر اعدام صدها افسر نخبه ارتش ملی و گریزاندن کارآفرینان بزرگ که کشور را بی دفاع و اقتصاد را نابود کردید.
بخاطر دهها هزار خانواده را مانند خانواده من که در دهه ۶۰ داغدار کردید که هیچکدام قتل عزیزان خود را بدست شما فراموش نکردهاند و نخواهند کرد.
بخاطر جنگی بیهوده که بر کشور تحمیل کردید و پس از پیروزی ما بر دشمن، به فرمان بیگانگان شش سال دیگر ادامه دادید و صدها هزار از فرزندان ما را به کام مرگ فرستادید تا ساختار دفاعی کشور را ناتوان سازید.
بخاطر قتلهای زنجیرهای بهترین شخصیتهای علمی و سیاسی کشور که شامل خانواده و دوستان من هم شد. بخاطر بارها زندانی کردن من و امثال من برای انتقاد از سیاستهای ضد میهنی شما. بخاطر اموال و داراییهایی از من و هزاران مانند من که غارت کردهاید.
بخاطر اعدامهای بیشمار بی دلیل، بخاطر کشتارهای بیرحمانه مردم ناراضی در سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸، بخاطر اتوبوسها و هواپیماهایی از نخبگان که به دره انداختید و سرنگون کردید و کشتار مسافران هواپیماهای ۱۴۰ تولید قلابی و کشتار عمدی ۱۷۶ مسافر هواپیمای مسافری؛ و همچنین بخاطر گُردانها و ابزار جنگی هولناکی که برای کشتار ملت ناراضی پس از انتخابات آماده کردهاید.
شما ایرانی نیستید و از ایران و ایرانی نفرت دارید و حق حکومت بر این سرزمین آهورایی را ندارید. بهترین آینده برای شما پذیرش طرح ما برای انتقال قدرت مسالمت آمیز به مردم است. تا مردم به خروش نیامدهاند و برایتان دیر نشده آنرا بپذیرید.
این زنگ آخر است. تیک تیک ساعت …؟
کورش زعیم – هموند شورای جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران- ۲۳ خرداد ۱۴۰۰خ