درخواست رسیدگی به تخلفات -ه لقا اردلان، عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، مرتضی بدیعی، عیسی خان حاتمی، اسماعیل حاج قاسمعلی، جمال درودی، علی رشیدی، کورش زعیم، حسین شاه حسینی، حسین عزت زاده، پریچهر مبشری، علی اکبر نقی پور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

جناب آقای ادیب برومند

ریاست گرامی شورای مرکزی جبهه ملی ایران

چون طبق اطلاع قرارست در جلسه آینده شورای مرکزی عده ای برای عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب شوند و برای این کار طبق اساسنامه حضور حداقل دو سوم اعضای شورای مرکزی و شرکت آنان در رای گیری ضروری است، ما امضاء کنندگان زیر مخالفت خود را با این اقدام اعلام می کنیم. از آنجا که شمار اعضای زنده شورای مرکزی اکنون ۳۳ نفر است و حضور ۲۲ نفر برای احراز حد نصاب ضروری است؛ بنابراین، ما با عدم حضور خود، جلسه شورا را فاقد حد نصاب لازم برای رای گیری می دانیم.

ما در نامه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰، درباره تخلفات اساسنامه ای در شورای مرکزی، و در نامه مورخ ۲/۳/۱۳۹۰، همراه با گروهی از اعضای منتخب سازمانهای جبهه ملی که نامزدهای قانونی انتخابات شورای مرکزی هستند، در اعتراض به توقف انتخابات در جریان، و تخلفات اساسنامه ای در سالهای گذشته و اقدامات مغایر با آرمانهای جبهه ملی ایران، درخواست کردیم که به این تخلفات رسیدگی و جبهه ملی به راه دموکراسی و احترام به حقوق اعضاء بازگردانده شود.

همچنین خاطر نشان می سازیم که در شرایط کنونی کشور که ملت ما برای دستیابی به دموکراسی و اهمیت رای آزاد در انتخابات، فداکاری ها می کنند و هزینه های سنگین می پردازد، اقدام برای ایجاد شورایی با محروم کردن همه اعضای سازمانهای جبهه ملی ایران در سراسر کشور از شرکت در انتخابات، آنهم توسط کسانی که عضویتشان درشورا چند سال است سرآمده و دیگر مشروعیت ندارد، خلاف مصالح ملی و آرمانهای جبهه ملی ایران می باشد.

 

۲۲ خرداد ۱۳۹۰ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۱)

 

مه لقا اردلان، عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، مرتضی بدیعی، عیسی خان حاتمی، اسماعیل حاج قاسمعلی، جمال درودی، علی رشیدی، کورش زعیم، حسین شاه حسینی، حسین عزت زاده، پریچهر مبشری، علی اکبر نقی پور