دربـاره مـا

تارنمای شورای مهستان جبهه ملی ایران

در مهر سال ۱۳۸۸، در نشست شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در راستای پویا کردن شورای مرکزی و ایجان یک مرکز اندیشه و سیاستگزاری طرح ایجاد شورای مهستان مطرح شد. پیشنهاد این بود که پیشکسوتان جبهه ملی ایران که فعالیت کمتری دارند ولی از تجربه زیادی برخوردارند به شورای مهستان بروند و برای نسل جوانتر که انرژی بیشتری دارند و به شرایط سیاسی ایران و جهان آگاهتر هستند در شورا جای باز کنند. این طرح پس از مباحثه زیاد، بطور موقت تا کنگره پسین جبهه ملی و افزوده شدن به اساسنامه تصویب شد.

عملی شدن این طرح بعلت شرایط خفقان سیاسی و جو بشدت امنیتی دوران دولت دهم، ممنوعیت فعالیت جبهه ملی و زندانی شدن مجدد کورش زعیم و علی رشیدی مسکوت ماند. در سال ۱۳۹۲، با تغییر دولت، تصمیم گرفته شد که طرح شورای مهستان فعال شود؛ و آقای عبدالعلی ادیب برومند، رییس شورای مرکزی و هیات رهبری نظامنامه مهستان را تایید و موجودیت شورای مهستان را در رسانه ها اعلام کردند.

هیات رییسه مهستان:
آقای ادیب برومند به ریاست افتخاری مهستان برگزیده شدند. هیئت رییسه و شورای سیاستگزاری شورای مهستان جبهه ملی ایران  آقایان مهندس عباس امیر انتظام، دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی و مهندس کورش زعیم هستند.

کارگروه پژوهشهای مهستان:
هیات رییسه کارگروه پژوهشهای شورای مهستان را با شماری از نسل جوانتر و فرهیخته جبهه ملی ایران سازماندهی کرده است.

– آقای جمال درودی (تاریخ)
– مهندس آرش رحمانی (مهندسی و فناوری)
– گیتی پورفاضل (حقوقی)
– سرهنگ بازنشسته مهندس محمد اویسی (امنیت پدافندی)

– نماینده مهستان در اسپهان: دکتر شاهین سپنتا
– نماینده مهستان در تبریز: فتح اله نجاتی مازگر
– نماینده مهستان در ایلام: یونس رستمی

– نمایندگان مهستان در اروپا: محمود جعفری  و سرهنگ صادق محمودی

دبیرخانه مهستان:
مسؤل اعلام، پخش و انتشار همه بیانیه ها، پژوهشها، پیشنهادها و اعلام مواضع شورای مهستان. 

 

boroumand-adib

ادیب برومند

elam-mojoudiat-mehestan