خطاب به “منتخبان” نشست ۲۸ مهر شورای مرکزی -گروهی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران  گروهی از اعضای منتخب سازمانهای جبهه ملی تهران و شهرستانها و نامزد انتخابات شورای مرکزی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

 

 

 

دوستان گرامی، آقایان محمد اولیایی فرد، دکتر نصرالله جمشیدی، مهندس علی محمدی، دکترپوریا مطهری، محمد ملک خانی، جمشید میرعمادی و دکتر جمشید وحیدا.
طبق اطلاعیه گزارشی روابط عمومی هیئت اجرایی جبهه ملی، شما در نشست ۲۸ مهرماه ۱۳۹۰، شورای مرکزی جبهه ملی ایران به عضویت شورا انتخاب شده اید. به آگاهی می رساند که نه تنها اینگونه انتخابات گزینشی حقوق ۶۰ نفر منتخبانسازمانهای جبهه ملی و شهرستانها را که توسط سازمانهای متبوعشان در جریان برگزاری انتخابات شورا برگزیده شده بوده و خود را رسما نامزد عضویت در شورای مرکزی کرده بودند پایمال شده است، با خروج شش نفر از اعضای شورا دراعتراض به این انتخابات غیرقانونی و عدم شرکت ۸ نفر دیگر، جمعا ۱۴ نفر غایب، جلسه شورا درحد نصاب برای اجرای هرگونه رای گیری نبوده است. این انتخابات که توسط گروه خاصی در شورای مرکزی جبهه ملی تحمیل شده، در تخلف فاحش از ماده ۲۱ اساسنامه جبهه ملی ایران می باشد.
حتی اگر حد نصاب اعضای شورا برای رای گیری بدست می آمده بود، فهرست پیشنهادی می بایستی نخست در جلسه مشترک هیئت های رهبری و اجرایی مطرح و برای پیشنهاد به شورا تصمیم گیری می شده است، که این کار صورت نگرفته و بطور خودسر مطرح شده است. در هر صورت، شما که خود هم بطور قانونی نامزد انتخابات شورا بوده اید، با پذیرش عضویت، بی اعتنایی خود را به حقوق قانونی دهها نفر از اعضای دیگر جبهه ملی که آنها هم مانند شما نامزد شده بودند نشان داده اید.
این روز یکم آبان، یادآور بنیانگذاری جبهه ملی ایران بر پایه دموکراسی و برای دموکراسی می باشد. همچنین یادآور این واقعیت است که ۸ سال از انتخابات پلنوم ۱۳۸۴ گذشته که می بایستی هر چهار سال انجام بگیرد. بنابراین، شورای کنونی که چهار سال است از دوران مشروعیت آن گذشته، حق انتخاب اعضای جدید را ندارد، بویژه که در انتخاباتی که توسط گروه خاصی از انجام آن جلوگیری شد، اعضای کنونی شورا که خود نامزد انتخابات هستند حق ندارند اعضای جدیدی انتخاب کنند.
شما همگی از شخصیت های برجسته جبهه ملی هستید و دریغ که نام شما و حضور شما در شورا، در حالیکه به حق توسط سازمانهای خود برگزیده شده اید، با کارهای غیرقانونی،‌غیردموکراتیک و پایمال کردن حقوق دیگران با رای کسانی که حق رایدادن ندارند انتخاب شوید. برداشت اعضای جبهه ملی ایران و دیگر ناظران سیاسی به عملکرد شورای کنونی جبهه ملی، و با توجه به مخالفت های گسترده نسبت به این انتخابات فرمایشی، این پندار خواهد بود که شما توسط نیروهایی فراتر از اراده اعضای جبهه ملی ایران بر شورای مرکزی تحمیل شده اید.
تهران – سوم آبان ۱۳۹۰