حشمت تبرزدی، با آسیب زدن به خود اهریمن را شاد نکن : کورش زعیم

۹ خرداد ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

ساختار لرزان جمهوری اسلامی از مبارزانی چون تو می ترسد. ازتو می ترسد چون از فساد و پوکی درون نظام آگاهی. از تو می ترسد، چون وقتی اعتراض می کنی و از فساد و خشونت ساختاری سخن می گویی، مردم باور می کنند. تو آنجا بوده ای، آن چیزها را دیده ای و اعتراضت به دل مردم می نشیند.

من ازتو می خواهم که دست از اعتصاب خوراک برداری و به جسم خود آسیب نزنی. ناتوان شدن تو اهریمن را شاد می کند. بهانه نده که ناتوانی را به تو تزریق کنند. اعتصاب خوراک در کشورهایی کارایی دارد که حاکمیتشان واکنش های انسانی دارند، نه در جمهوری اسلامی که برای بود و نبود انسان ها کمترین بهایی نمی شناسد.

نظام می خواهد تو را از راه مبارزه برای پاسداشت حقوق شهروندی ملت ایران بازدارد، می خواهد تو را از راه اصول حقوق بشر بازدارند و از افشا کردن فساد بنیادین، خشونت ذاتی، بی قانونی ها، و بیرحمی ها. تو خود را برای ادامه این راه تندرست و نیرومند نگه دار، همانگونه که روحت پرتوان و نیرومند است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد که ایران هم از امضاء کنندگان آن است، دولت ها را موظف کرده که مدافعان حقوق بشر را در برابر هر گونه خشونت، تهدید، تلافی جویی، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هرگونه اقدام خودسرانه ای که ممکن است علیه آنها رخ دهد حفاظت کند. بر پایه این اعلامیه، اقدامات این حکومت و دشواری ها و خطرهایی که برای تو و امثال تو بوجود آورده اند، شکستن قانونهای بین المللی و حقوق بشری است که آنها نمی توانند بفهمند و یا اهمیت آن را درک کنند.

کورش زعیم

دبیر سیاسی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

تهران – ششم خرداد ۱۳۹۵خ