جبهه ملی ایران (سامان ششم)خواهان آزادی زندانیان سیاسی، حقوق بشری و کارگریست

۵ بهمن ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

سلب آزادی شهروندان بر پایه معیارهای جهانی حقوق بشری یک جنایت است که برابر با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم قابل تعقیب کیفری و موجب مسئولیت آمران و عاملان آن است. جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب برای تسلط بر کشور جان دهها هزار ایرانی را گرفت یا از کشور گریزاند، که جملگی زیر پا گذاردن تمام اصول حقوق بشری جهانی و جنایت علیه بشریت شمرده میشود.

چهل سال است که جمهوری اسلامی برای تسلط بر ملت ایران پیوسته با زیر پا گذاشتن همه اصول حقوق شهروندی و بشری داخلی و بین المللی هرگونه مخالفت و اعتراض را بشدت سرکوب، زندانی، اعدام و یا در خیابانها کشتار میکند. زندانی کردن ها و کشتارهای سالهای ۶۰ تا ۶۷، ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸، همه نشانگر این است که جمهوری اسلامی با شعار “یا تسلیم یا زندان و مرگ” خود را بر ملت آزاده ای که آنها را نمیخواهد تحمیل کرده و میکند.

جبهه ملی ایران (سامان ششم) به استناد قانونهای داخلی حقوق شهروندی و نیز اصول و قانونها و پیمانهای بین المللی که امضاء کننده آنها هم هستیم و هیچکدام هیچگاه رعایت نمی شوند، سلب آزادی کنشگران مدنی، سیاسی، عقیدتی، جنسیتی و معیشتی با هر اندیشه و عقیده را محکوم میکند و از سران جمهوری اسلامی میخواهد که خردوَرزی کرده همه زندانیان سیاسی، حقوق بشری، و کارگری را بی قید و شرط در اسرع وقت آزاد نماید.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم

تهران – ۴ بهمن ۱۳۹۸خ