تاریخ ایران تا آخر ساسانیان ۶-۱: امیر حسین خنجی

مجموعه شش کتابی ازتاریخ ایران از پیدایش ایران تا آخر ساسانیان از امیر حسین خنجی نویسنده خود این کتابها را در اختیار عموم قرار داده است. کتابها بسیار جذاب نوشته شده است با خواندن آنها یکبار تاریخ ایران را میتوان دوره کرد و نکات بسیاری از تاریخ کشور را که یادمان رفته است دوباره بیاد بیاوریم

۳ بهمن ۱۳۹۴

iranema1 (1)
iranema2
iranema3
iranema4
iranema5
iranema6