تاریخ ایران تا آخر ساسانیان ۶-۱: امیر حسین خنجی

مجموعه شش کتابی ازتاریخ ایران از پیدایش ایران تا آخر ساسانیان از امیر حسین خنجی نویسنده خود این کتابها را در اختیار عموم قرار داده است. کتابها بسیار جذاب نوشته شده است با خواندن آنها یکبار تاریخ ایران را میتوان دوره کرد و نکات بسیاری از تاریخ کشور را که یادمان رفته است دوباره بیاد بیاوریم

۳ بهمن ۱۳۹۴

بخش نخست – ‫ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﺮان‬

بخش دوم – شاهنشاهی هخامنشی

بخش سوم‬ – ‫هِلِنی‌ها در اﻳﺮان‬

بخش چهارم – شاهنشاهی پارتيان

بخش پنجم – نقش تمدن ايران باستان در خاورميانه

بخش ششم – شاهنشاهی ساسانی