بیانیه مهم جبهه ملی ایران(سامان ششم) ر ارتباط، ایجاد وحدت و یکپارچگی کشور

۶ مهر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :


به نام خداوند جان و خرد

زبان و هویت، دو جزء جدایی‌ناپذیر در تشکیل زیرساخت‌های جوامع انسانی در عرصه روابط فردی و اجتماعی است و نقش مهمی را در ارتباط، ایجاد وحدت و یکپارچگی دربین مردمان یک کشور ایفاء می نماید. زبان پارسی میراث مشترک و از عناصر پیوند و انسجام اجتماعی باشندگان این سرزمین محسوب گردیده
زبان پارسی در کنار گویش های محلی و بعنوان پیوند دهنده ایرانیان نقش بسیار مهمی در گسترش تفکر ملی گرایی ایرانی داشته است که بر پایه نگاه فرهنگ محور بنا شده در تقابل با نژاد پرستی اروپایی.
پاسداری از گویش ها و خرده گویش های محلی باید از اولویت های فرهنگی و آموزشی کشور باشد
آموزش گویش های محلی در کنار زبان پارسی لازم و موجب تقویت
زبان محلی و زبان ملی می گردد
ولی تحصیل به زبان پارسی و آموزش کودکان ایرانی به زبان پارسی با گنجینه ادبی و پیشینه والای آن از اولویت های آموزشی است ،
مبارزه برای دموکراسی و آزادی های به حق و برخورداری از حقوق شهروندی فارغ از هرگونه تبعیض از اصول اولیه جبهه ملی ایران در تمام ۵۰ سال گذشته بوده و در تمام دوران مبارزاتی خود دچار بسیاری از فشارها و بازداشت و زندان بوده ولی با توجه به اصل تفکیک مسائل از همدیگر، مبارزه برای استقرار دموکراسی را به معنای بسط تفکرات تجزیه طلبانه نمی داند .
اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل جلساتی توسط گروه هایی که داعیه تجزیه ایران را دارند تشکیل شده است ، از سویی در تاریخ ۶ و ۷ مهر ماه در لندن شاهد برگزاری جلسه ای هستیم که در سند رسمی آن دو اصل فدرالیسم و آموزش به زبان مادری ( و نه آموزش زبان مادری) گنجانده شده است ،
جبهه ملی ایران – سامان ششم پاسداری از یکپارچگی سرزمینی را از اصول خدشه نا پذیر خود می داند هر چند با تمرکز کامل تمام تصمیمات کشوری در پایتخت مخالف است و اعتقاد به واگذاری حق تصمیم گیری در بسیاری از امور را به باشندگان محلی دارد و بارها پیشنهاد تشکیل مجلس مهستان (مجلس سنا) با حضور برابر تمام استان ها فارغ از وسعت و جمعیت را در کنار مجلس شورای ملی داده است
فدرالیسم نقطه عطف نگاه تجزیه طلبانه و بیان خواست آموزش به زبان مادری ( و نه اموزش زبان مادری) دقیقا در راستای انگیزه های تجزیه طلبانه است. نبود یک زبان مشترک هویت ملی ، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را تضعیف می کند و زمینه گسست اجتماعی و سرزمینی را فراهم می کند. زبان رسمی و مشترک مردمان یک کشور سبب تقویت سرمایه فرهنگی یک کشور می گردد.
در پایان جبهه ملی ایران ( سامان ششم) با گوشزد به تمامی گروه های مخالف جمهوری اسلامی، کنار هم قرار دادن خواست های بر حق آزادی و دموکراسی خواهانه در کنار اهداف تجزیه طلبانه را ضربه اساسی به پیکر احزاب، تشکل ها و افراد مستقل مبارز در راه آزادی می داند
جبهه ملی ایران ( سامان ششم)
ششم مهر ۱۳۹۸ خورشیدی