بیانیه جبهه ملی ایران و اروپا به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲   |  لینک کوتاه شده :

هم میهنان آزاده،
اول ماە مه  روز نمادین کارگران در سراسر جهان استما این روز را به همه کارگران و زحمتکشان جهان تبریک میگوییم.
در ایران، برگزاری اول ماه مه تقریباً سی سال پس از تصویب این روز به عنوان روز جهانی کارگر آغاز شدنخستین بار در سال ۱۳۰۱ روز کارگر به طور گسترده ای توسط نهادها و گروه‌های مختلف جشن گرفته شداز آن زمان روز اول مه با محدودیت هایی برگزار می شد تا اینکه در زمان زمامداری دکتر محمد مصدق، جشن روز کارگر آزاد اعلام گردید و بعد نیز در قانون کار سال ١٣۶٩ این روز به عنوان تعطیل رسمی به رسمیت شناخته شد.
در جمهوری اسلامی، سندیکاها و اتحادیه های کارگری به اتحادیه‌ای اسلامی تبدیل شدند و با وجود این کە روز کارگر در قانون کار بە رسمیت شناختە شدە حکومت بە کارگران و تشکلهای مستقل آنان اجازە راهپیمایی و تجمع نمی دهدتنها تشکل های اسلامی وابستە بە حکومت هستند کە می توانند بە صورت کنترل شدە تجمع و راهپیمایی برگزار کنند و آن ها نیز با ایجاد محدودیت هایی مانع شرکت عموم کارگران در این گونە تجمع ها می شوند.
وضعیت معیشتی و امنیت کار در جمهوری اسلامی رعایت نمی شودفقدان امنیت شغلی و بهداشتی، سوانح مرگبار و بیماری اکثرا به عدم پرداخت دستمزد منجر می شوددستمزدهای کارگران به ویژه کارگران «پیمانی»آنقدر پائین است که خانواده های آنان عموما در فلاکت بسر میبرندبیکاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان و خاصە زنان بسیار رایج است و جمهوری اسلامی با اعتراضات و اعتصابات خودجوش تهیدستان با خشونت مرگبار برخورد می کند.
دامنه اعتراضات هر روز در حال گسترش می باشددولت رانت خوار و دزد سالار جمهوری اسلامی در عمل نشان دادە است کە نە تنها فاقد برنامە و راهکار برای پایان دادن بە رکود اقتصادی و مهار تورم، ایجاد اشتغال و تأمین رفاە برای مردم است، بلکە روز به روز بر ابعاد آن ها نیز می افزایددر سال گذشە اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و سایر گروە های مزد و حقوق بگیر رکورد همە سالهای بعد از انقلاب را شکسته و تشدید سرکوب نتوانست مانع گسترش اعتراضات کارگری شود.
ما یقین داریم که ایجاد سندیکاهای مستقل و آزاد حق انکارناپذیر کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه ایران است.
روز اول ماه مه فرصتی برای نشان دادن همبستگی کارگران و مزد بگیران و نیروهای آزادی خواه و حامیان مطبوعاتی آن ها و عدالت طلب کشور استما از تلاش کارگران برای برخورداری از یک زندگی انسانی و رفاه اجتماعی پشتیبانی می کنیم.
جبهه ملی ایران و اروپا روز کارگر را به همه زحمتکشان جهان شادباش می گوید و خواهان تحقق مطالبات زیر است:
 به بیکاران و جویندگان کار کمکهای بلاعوض پرداخته شود.
– اول ماه مه تعطیل رسمی اعلام گردد و هیچ محدودیتی در برگزاری جشن اول ماه مه اعمال نگردد.
– هر گونه تبعیض جنسی و بی عدالتی نسبت به کارگران زن و مهاجر به ویژه کارگران افغانستانی در ایران رفع گردد.
– از اخراج‌ کارگران معترض، به خصوصی‌سازی صنایع و واحدهای تولیدی، برای دریافت حقوق معوقه، برای اضافه دستمزد به نسبت سطح رشد تورم و افزایش هزینه زندگی،برای تضمین امنیت شغلی، که عامل تضمین این امنیت وحدت و تشکیلات خود کارگران است، برای حق دارا بودن آزادانه تشکل‌های مستقل کارگریما یققین داریم که بدون برکناری نظام ولایت فقیه، برقراری یک نظام ملی، عدالتخواه ودموکرات امکان پذیر نیست.

پاینده باد ایران

زن زندگی آزادی

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲