بیانیه جبهه ملی ایران سامان ششم درباره اتحاد همبستگی و مبارزه مردم در راه ایجاد ایرانی آزاد آباد و دموکرات

۲۷ مهر ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :

زنان جوانان و نوجوانان دانا رشید و فداکار، به وجود شما که اکنون قلب تپنده ایران هستید، افتخار میکنیمشما هستید که درخت تلخ‌سرشت حکومت اسلامی را که جز میوه زهرآگین نمی تواند باری آورد بلرزه انداخته و بزودی آنرا از ریشه برخواهید کندشما هستید که در سراسر ایران در سقز در زاهدان در اردبیل در شیراز، شهر نوید افکاری و امین بذرگر و ده ها جوان دیگر مانند مهسا نیکا و سارینا در خیزشی بی نظیر تاریخ می نویسیدفرهنگ این سرزمین کهنسال نام شما گردآفریدان و گردان را هرگز فراموش نخواهد کرد.

فرزندان باشرف ایران، حکومت اسلامی خیال می کند که می تواند هرگونه سرپیچی از اوامر ارتجاعیش را با ترس‌پراکنی و سرکوب وحشیانه پاسخ دهد و هیچگاه عقب ننشیندولی شما با آتش زدن روسری های خود در کمال شادی و افتخار نشان می دهید که دیگر به دیکته «حجاب اجباری» تن نمی دهید و برای چنین اوامرش پشیزی هم ارزش قایل نیستیدشما شهروندانی هستید بالغ، خودرأی و قصد دارید با شعار«زن زندگی آزادی»این باند مافیایی و تبهکار را که جز تاریک‌اندیشی بی عدالتی و غارت ثروتهای ملی ما دستاوردی نداشته است بزودی از عرش‌اعلا بزیر بکشید و در دادگاهی عادلانه ببینید.

هممیهنان،

بعد از انقلاب ۵۷ حاکمیت اسلامی با خدعه ها و تقیه هایش همه نیروهای آزادیخواه ملی و مترقی را یکی پس از دیگری سرکوب کرد و مانع به نتیجه رسیدن جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران گشتبا در هم آمیختن دین و حکومت و ساختن نمادهای ایدیولوژیکی چون ولایت مطلقه فقیه و ارگانهای انتصابی یک سامان هرمی قدرت استبدادی ایجاد کردبا تبعیضات قانونی اهانت آمیز و پاک ارتجاعی، زنان مبارز ایران را که در پیروزی انقلاب ۵۷ نقش مهمی داشتند به شهروندانی درجه دو نزول دادو حال برایش سخت مشکل است که از یکی از سمبلهای قدرت و مشروعیتش که به نشانی از اسارت نیمی از مردم ایران گشته چشم بپوشداکنون حتی دیگر دیر شده است که بخواهد بخاطر اوجب واجبات که همانا حفظ موجودیت نظامش است از این عرق ناموسی‌اش یعنی «پوشش اسلامی» بگذرد.

این نظام از همان آغاز حکومتش در واقع شروع به بریدن بن شاخه ای را که خود روی آن نشسته بود، نموده استایدیولوژی و تصورات و توهمات این نظام نه تنها زن‌ستیزانه بلکه پاک انسان‌ستیزانه و ایران‌ستیزانه استاین است حکم تاریخاین نظام واپس مانده باید برود هرچه زودتر بهتر برای ایرانیان و برای ایرانمجریان این حکم تاریخ «دختران و پسران هشتادی‌ها» در کف خیابان هستند، با یاری همه ایرانیان آزاده در همه جای این کره خاکی.

دختران و پسران ایرانی که دارید با این انقلاب نمونه‌تان تاریخ جهان می نویسید، پیروزی شما تنها در گرو سنجش بخردانه شرایط حاکم استپافشاری بر مبارزه خشونت‌پرهیز، دادن شعارهای سنجیدهِ سلبی و ایجابی، تسلط هوشمند در هر لحظه بر پهنه مبارزه، در روبرویی با نظامیان خسته، عاصی و وحشی، هنریست که تنها میتوانید خودِ شما طراح و مجریش باشید!

زن زندگی آزادی

مرد میهن آبادی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

پاینده ایران

جبهه ملی ایران سامان ششم

 ۲۵ مهر ۱۴۰۱