بیانیه جبهه ملی ایران (سامان ششم) به مناسبت رویداد تروریستی اخیر در بلوچستان

۱۳ اسفند ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

چند روز گذشته  حادثه تروریستی دیگری درکشور ماتم زده ما  بوقوع پیوست. در این رخداد حدود چهل تن از سربازان ایرانی کشته شدند. محل این رخداد خونین، استان سیستان و بلوچستان بوده که حدود صد و هشتاد هزار کیلومتر مربع به اندازه کشور سوریه  وسعت دارد. نادانی، بی تدبیری و فساد گسترده قدرت بدستان، استانی با توان بالقوه اقتصادی، بویژه موقعیت مهم ژئوپلیتیک و ژئواسترتژیک میتواند دوازه ارتباط کشور ما از طریق اقیانوس هند با جهان باشد و در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما و کشورهای همسایه نقش راهبردی داشته باشد. مردمانش در فقر و محرومیت گسترده زیست می کنند و حاکمیت به جای کمک به بهبود وضعیت معیشتی آنان، تنها به ارعاب، سرکوب و اعدام می پردازد. چنانکه مدتی پیش یکی از اعضای کابینه دولت اذعان نمود که در روستایی در بلوچستان هیچ مردی وجود ندارد زیرا که حکومت همه مردان روستا را اعدام کرده است.

سیستان و بلوچستان تنها استان ایران است که در مجاورت اقیانوس هند قرار گرفته و در شرایطی که مشکل آب در بقیه مناطق کشور از عوامل محدود کننده توسعه محسوب می باشد، این مشکل در اینجا تا حدی قابل حل می باشد. بلوچ ها از اقوام ایرانی هستند که در طول تاریخ ایران در کنار بقیه اقوام ایرانی در هویت فرهنگی و تاریخی ما نقش آفرینی کرده اند. استقرار حکومت دینی مبتنی بر مذهب شیعه تا حدی از نقش آفرینی بلوچ ها در ایران کاسته است، با وجود این، نقش بارز آنان در دوران نادر شاه افشار ستودنی  و غیر قابل اغماض می باشد. در دوران پرآشوب پس از نادرشاه، بلوچستان نیز صحنه درگیری های سرداران نادر قرار گرفت و پس از استقرار حکومت مرکزی در ایران در دوران قاجاریان به دلیل موقعیت حساس و بی بدلیل بلوچستان انگیسی ها که قدرت مسلط در هند بودند در منطقه بلوچستان نفوذ کرده و با اقدامات گلدسمید دولت ایران را مجبور به دادن امتیازات ارضی در بلوچستان نمودند، بدینگونه این بخش از سرزمین ما هم در معرض تجزیه قرار گرفت و از ایران جدا شد و تا مدت‌ها به نام بلوچستان انگلیس شناخته می‌شد. پس از استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷ این بخش از بلوچستان به  نام بلوچستان پاکستان خوانده شد. انجام اقدام تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان و محکومیت آن، ما را وادار نمودکه مطالب زیر را به پیشگاه ملت بزرگ ایران بویژه مردم سیستان و بلوچستان برسانیم:

جبهه ملی ایران با هرگونه خشونت بویژه عملیات کور تروریستی بر علیه سربازان ایرانی و شهروندان ایران در بلوچستان را بشدت محکوم  می کند.

جبهه ملی ایران با توجه به اصول بنیادین خود، ستم دوگانه ای که قدرت بدستان در این منطقه پیش گرفته اند، محکوم می نماید و اعلام میدارد که با سیاست آپارتاید مذهبی و عقب نگه داشته شدن بشدت مخالف است و نمیتواند بپذیرد که هیچ ایرانی به صرف داشتن دین، قومیت و افکار مغایر با مواضع رسمی حاکمیت مورد تبعیض قرار گیرد و همه ایرانیان با هر مرام و مذهب در چهارچوب بیانیه جهانی حقوق بشر دارای حقوق یکسان می باشند.

جبهه ملی ایران  می داند که هم میهنان بلوچ در هزاره سوم در چه شرایط اسفبار و غیر انسانی زندگی می کنند و از ستمی که به ایشان میرود آگاه  و ستمگران را می شناسد.

جبهه ملی ایران آینده را متعلق به همه ایرانیان  آزاده میداند که مصمم هستند ایرانی آباد، آزاد و بر پایه جدایی دین از حکومت و حقوق به رسمیت شناخته جهانی بسازد.

جبهه ملی ایران، ضمن پایبندی به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، از حقوق فرهنگی و اجتماعی همه ملت ایران پشتیبانی میکند.

جبهه ملی ایران استفاده از خشونت را به هر شکل محکوم و مردود می داند و امیدوار است که بتوانیم با توجه به فرهنگ کهن و انسانی خود پیوندهای استواری برای آینده ایران فراهم و دوستی و همکاری و همیاری را بویژه در منطقه برقرار نماییم.

جبهه ملی ایران (سامانه ششم)

تهران – پنجم اسفند ۱۳۹۷خ