بیانیه جبهه ملی ایران (سامان ششم) الزام گفتگوی بین المللی

۲ تیر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

چهل سال سیاست صدور انقلاب اسلامی کار را به جایی رسانده است که سایه جنگ بیش از پیش بر ایران و منطقه سایه افکنده است و زنگ خطر شروع جنگ و ویرانی به صدا در آمده است. اینک جمهوری اسلامی با پا فشاری بر همان سیاست های نا به خردانه، دوست و هم پیمانی برای خود در منطقه و جهان باقی نگذاشته است و سبب شکل گیری یک همبستگی شوم و نادر در مواجه با ایران در منطقه شده است. اتحادیه اروپا که همواره نقش میانه را در مناقشات ایران ایفا می نمود، پس از نا امید شدن از تغییر رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی و عدم پذیرش دعوت به گفتگو از سوی ایران، اکنون به دعوت طرفین به آرامش بسنده کرده است. روسیه و چین نیز هم چون گذشته حاضر به فدای منافع خود در قبال ایران نیستند و فقط به دعوت به آرامش طرفین بسنده می کنند. در داخل کشور نیز موج نا امیدی از هر گونه گشایشی منجر به اختلال در زیست و بی تفاوتی خطرناک شده است. در چنین شرایطی حاکمیت هیچ گونه برنامه ای برای برون رفت از این بن بست همه جانبه ندارد و هم چنان با دستکاری اخبار، آمار و ارقام شرایط کشور را اگر نه مطلوب ولی دست کم خوب ترسیم می کند.
جبهه ملی ایران-سامان ششم همان گونه که پیش تر و در بیانیه پیشین بیزاری خود را از جنگ به هر بهانه ای اعلام داشته، بر باور و پای بندی خود به منشور سازمان ملل متحد به ویژه بند چهار ماده دو آن تأکید ورزیده و پاسداری از تمامیت ارضی کشور را حق قانونی ایران دانسته و از هر گونه اقدامی در این راستا حمایت کامل می نماید.
از دیگر سو، به حکومت جمهوری اسلامی نسبت به رفتار نا به خردانه و تنش زا خود و پا فشاری بر امتناع از گفتگو سازنده برای حل بحران هشدار داده و نتیجه ای جز آشوب و ویرانی برای ایران و منطقه با پا فشاری بر سیاست های در پیش گرفته شده، متصور نخواهد بود.
نقض توافق هفت جانبه جهانی که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد از سوی ایالات متحده نیز به تنش در روابط ایران با جهان و منطقه دامن زده است.
هم چنین جبهه ملی ایران-سامان ششم از اقدام دیگر کشورها در جهت کاهش تنش و دعوت به گفتگوی طرف های مناقشه حمایت کرده و آن را به صلاح منافع ملی و مردم می داند.
در پایان امیدواری خود را در پیش گرفتن خرد و عقلانیت در سیاست جمهوری اسلامی و تغییر رویکرد در عرصه داخلی و خارجی اعلام می دارد.

جبهه ملی ایران-سامان ششم
دوم تیرماه ۱۳۹۸ خ