به نام سعادت ملت ایران-جبهه ملی ایران(سامان ششم)

۲۹ اسفند ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

به نام سعادت ملت ایران

ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹تنها ملی شدن صنایع نفت ایران نبود ،بلکه شکوفایی و بازسازی غرور و عزت ایرانی بود ، برقراری اراده ایرانی بر سرنوشت و کشوری با پیشینه ی تمدن ساز چند هزار ساله ، کاشت نهال دموکراسی و جاری شدن اراده ملت بر اداره کشور ،استقلال حقیقی ایران از دخالت استعمار و کوتاه کردن دست مستبدین داخلی وابسته به استعمار از درآمدهای ناشی از منابع طبیعی متعلق به آحاد ملت که برای سرکوب آزادی ها و دربند کشیدن ملت بزرگ ایران استفاده می گردید.
هر چند تمام آنانی که رهبری این نهضت مهم و تاریخ ساز را بعهده داشتند خوب می دانستتد تاوانی بس گران خواهند پرداخت آنچنان که پرداختند اما نامشان در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران جاودانه شد.
شادروانان دکتر مصدق و دکتر فاطمی ،لحظه ای قدم هایشان در مسیری که بدان گام نهاده بودند سست نگردید و بهای سنگین انتقام جویی پیر استعمارگر و کینه ورز را پرداختند .
۲۹ اسفند زنده است چون امید ملت ایران به سرافرازی ملی و آزادی های خود که حق طبیعی شهروندی هست زنده است ، فرهنگ ایران پر است از شادی و امید به رهایی ،و ملتی که فرهنگش و نامش بر پایه آزادگی بنا شده بدان دست خواهد یافت .
هر گاه ملت ایران رهبران صادق ،پاک دست و شجاع ببیند از هر فداکاری در جان و مال برای سرافرازی وطن دریغ نخواهد نمود ،ایدون باد
پاینده ایران
زتده باد آزادی

جبهه ملی ایران(سامان ششم)
۲۹ اسپند۱۳۹۹