به مناسبت روز خجسته هشتم ماه مارس، روز آزادی زن از قیود ارتجاعی و تبعیض جنسیتی – جبهه ملی ایران و اروپا

۱۷ اسفند ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :


نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی ، ١۶اسفند١٣٢٢
»اگربه تدریج که دختران از مدارس خارج میشدند حجاب رفع میشد چه میشد؟ رفع حجاب از زنان پیرو بی تدبیرچه نفعى براى ما داشت؟ فرض کنیم با هواداران این رژیم موافقت کنید و بگویید دیکتاتور به مملکت خدمت کرد درمقابل آزادی ما را سلب کرد برای ما چه کرد؟ … دیکتاتورشبیه به پدری است که اولاد خود را از محیط عمل و کار دورکند و پس از مرگ خود اولادى بىتجربه و بىعمل بگذارد. پس، مدتى لازم است که اولاد او مجرب و مستعد کار شود. یا باید گفت که درجامعه افراد در حکم هیچ اند و یک نفر باید آنها را اداره کند. این همان سلطنت استبدادی است که بود. براى چه خواستند و قانون اساسى براى چه نوشتند؟ یا باید گفت که مجلس هست و تمام مردم باید غمخوار جامعه و در مقدرات آن شرکت نمایند دراین صورت حکومت ملى است منجى و پیشوا مورد ندارد . اگر ناخدا یکى است هروقت که ناخوش شود کشتى درخطراست و وقتی که مُرد کشتى به قعردریا میرود. ولى اگر ناخدا متعدد شد ناخوشى و مرگ یک نفردرسرنوشت کشتى مؤثر نیست.
آقا اگرغمخوار این ملت اند به ترقى و تعالى وطن معتقدند و نمیخواهند به عناوین هیچ و پوچ به آتش نفاق دامن بزنند باید خود را فوق دیگران ندانند و بگذارند که در سایه آزادی جامعه خودش کشتی متلاطم را به ساحل نجات رساند».

صدیقه دولت آبادی: نامه ها ونوشته ها، ویادها جلد دوم- ص ٣٠۶
«موظفم به شما بانوان یاد آوری کنم که یک خطربزرگ ما را تهدید می کند. و آن خطربسیار بزرگ و وحشتناک است. کدام خطر؟ خطرمرگ استقلال و آزادی بانوان .اگرامروز ازاین خطرجلوگیری نکنیم، فردا به خطرمهیب مرگ استقلال ایران گرفتارمی شویم. به دلیل آنکه حفظ استقلال مملکت مربوط به حفظ شخصیت وحیثیت افراد است. چرا؟ اگر افراد مملکتی بدون اراده بی تصمیم و ترسو باشند، آنچه لازمۀ حیثیت بشری است ندارند و اگر فاقد این مشخصات باشند، استقلال آن مملکت قابل دوام و بقا نیست و دیگران به خود حق می دهند که بر آن ملت قیمومیت داشته باشند.«
پاینده ایران
زن زندگی آزادی
جبهه ملی ایران و اروپا
هفتم مارس ۲۰۲۳ برابر با شانزدهم اسفند ۱۴۰۱