بـیـوگـرافـی عـلـی رشـیـدی

۱۶ مهر ۱۳۹۴

rashidi-aliاز بینیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران
دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا
عضو شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران