بـیـوگـرافـی عـلـی رشـیـدی

۱۶ مهر ۱۳۹۴   |  لینک کوتاه شده :

rashidi-aliاز بینیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران
دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا
عضو شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران