” بازگشت به گذشته…هرگز “

۱ اردیبهشت ۱۴۰۲   |  لینک کوتاه شده :


امروز روی سخنم‌ باهم اندیشان و هموندان مخصوصاً نسل جوان است.
درحالی که برای یک یک آن عزیزان احترام خاصی قائلم ولی متاسفانه گهگاه نغمه هایی در درون جبهه ملی به گوش میرسدکه عده ای بر اثرتبلیغات گسترده تمایلی به سلطنت یا مشروطیت پیدا کرده اند و البته همگان میدانند که این مشروطه خواهان امروز، همان ذوب شدگان درخاندان پهلوی هستندکه درگذشته مخالف مشروطه بودند ولی امروز مشروطه خواه شدند‌. درگذشته مشروطه خواهان راستین سالهابرای آزادی واجرای همان قانون اساسی مشروطه مبارزه کردندو بر این باوربودندکه شاه باید سلطنت کند نه حکومت ولی متاسفانه همگی آنان سرکوب شدند وحکومت استبدادی به نام مشروطه برجامعه حاکم بود. و دراین راه چه بسیارانسانهای آزاده ای که جان خود را از دست دادند.
ملت بزرگ ایران درانقلاب ۵۷ ازمشروطیت که فقط نامی ازآن باقیمانده بود گذرکردندودر یک همه پرسی آزاد با ۹۸% آراء سلطنت را نفی کرده و به جمهوری رای مثبت دادند.
جبهه ملی ایران اولین گروهی بودکه رسماً بطلان سلطنت را اعلام کرد.(سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قانون اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم دربرابر سیاستهای بیگانه فاقد پایگاه قانونی است.) و جبهه ملی ایران درچهارمین و پنجمین پلنوم رسماً اعلام کردکه جبهه ملی جمهوریخواه است و این مساله در ماده اول اساسنامه آورده شده و تا پلنوم آینده هیچگونه تغییری در اساسنامه نمیتوان داد. بنابراین جبهه ملی ایران با اعتقاد به جمهوری ، خواهان گذر از حکومت اسلامی است. وبر این اعتقاداست که آنچه امروز ملت ایران از آن رنج میبردنتیجه اعمال و رفتار حکومت سلطنتی بویژه استبدادی شاه بوده است.
عده ای ازعزیزان بر این اعتقاد دارندکه باید به گذشته برگشت و باردیگر مشروطیت را جایگزین جمهوری کرد.
درحالی که ما باید گام به جلو برداریم.
از گذشته بیاموزیم و آینده را بسازیم.
پاینده ایران
جمال درودی دبیر شورای جبهه ملی ایران و اروپا
اول اردیبهشت ۱۴۰۲