اعلام تشکیل شورای موقت جبهه ملی ایران سامان ششم

۱۹ آذر ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

هموطنان آزاده

انگیزه ایجاد جبهه ملی ایران- سامان ششم، بدرستی جز نجات جبهه ملی پنجم از تاریکی و سستیِِ «فتیله»های پایین کشیده شده و خودکامگی نبود.

ناتوانی در مدیریت بهینه بحرانهای تشکیلات، انتصاب اعضای جدید شورای مرکزی به دلخواه، تعیین دلبخواه سیاستهای سازمان و بِروز نشدن آن، چه در عرصه سیاست وچه در عرصه تشکیلات، عواملی بودند که نیروهای بالنده جبهه پنجم را وامیداشت به تشکیل جبهه ملی ششم مبادرت کنند تا بتوانند از توانایی های جبهه ملی ایران بهره برده و با یاری همه ایراندوستان راهی برای بیرون رفت از تباهی موجود پیدا نمایند. روشن بود که با یک ساختار معیوب و مدیریت ناکارآمد و انتخابات مهندسی شده، دیگر نمیشد به پیشرفت و توسعه تشکیلاتی دست یافت.

شوربختانه دیری نپایید که نطفهِ فرهنگ تشکیلاتی-سیاسی حاکم بر جبهه پنجم، در بخشی از جبهه ششم نیز فرارویید و مدیر این بخش با همان روش نادرست، کجراه گذشته را پیموده و با انتصاب های آنچنانی، زیر پا گذاشتن اصول تشکیلاتی و ایجاد روابط شخصی-سیاسی با افراد مشکوک، سازمان را دچار معضلات بزرگی کرد.ما معتقدیم جبهه ملی ششم با این سیاست‌گذاری، توانائی حرکت مثبت ندارد.
ما که بخش بزرگی از نیروهای قدیمی، و بویژه جوانِ جبهه دَرون و بُرونِ مرز را تشکیل می‌دهیم، طی ماه‌های گذشته بارها تلاش نمودیم مدیر آن بخش نامبرده را، به گردن‌نهادن اجرای اصول دمکراتیکِ تشکیلاتی و اساسنامه واداریم. شوربختانه با وجود بکارگرفتن اهرم های تشکیلاتی و ارجاع به اساسنامه، وی درخواست ما را نپذیرفت، و ما را مجبور کرد از٬٬مدیریتِ٬٬ کنونی جبهه ملی ششم ، که شورای مرکزی را با انتصاب افراد نامربوط، در حد یک محفل، و باند، به وسیله‌ای برای مبارزه علیه آرمان‌های جبهه ملی تنزل داده، و موجبات ریزش نیرو و ایجاد چنان بحران‌های فرسایشی قرار داده است، که دقیقا در راستای منویات نهادهای امنیتی رژیم است، اعلام برائت نماییم.
اکنون باید با سنجیدگی و سختکوشی، جلوی فروپاشی جبهه ششم را بگیریم. میهن ما ایران بیش از هر زمان دیگر، نیاز به تفکر و تشکل بِروز شده‌ی این خانه مصدق بزرگ را دارد. بنابراین در شرایط کنونی، چاره‌ای جز این نیست که همه به یک بازی دمکراتیک تن دهیم.
ما با اعلام تشکیل شورای موقت جبهه ملی ایران سامان ششم، با ملت بزرگ ایران، هموندان جبهه ملی و همه نیروهای ملی مصدقی عهد می بندیم، که با تمام توان، در جهت دمکراتیزه، و بِروز کردن خانه مصدق اقدام نموده، و در راه نجات ایران گام برداریم.
شورای موقت، با هدف برگزای یک انتخابات، بر اساس اصول دمکراتیک ، و نه بر اساس سلایق شخصی، در مدت کوتاهی با برگزاری یک پِلُنوم، و انتخاب شورای مرکزی به کار خود پایان خواهد داد.

شورای موقت جبهه ملی ایران سامان ششم

پاینده ایران
۱۹ آذرماه ۱۴۰۰