اعدام وحشیانه ترین مجازات است – جبهه ملی ایران – سامان ششم

۲۸ تیر ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

جبهه ملی ایران با اعتقاد راسخ به آزادیهای مدنی و حقوق بشری و اصل جدایی دین از حکومت، هرگونه مجازات را که خلاف اصول اخلاقی و ضد آزادیهای مدنی و یا در تخلف از بیاینه جهانی حقوق بشر، بویژه برای خاموش کردن صدای اعتراض مردم، محکوم میکند. بیرحمانه تر و ضد بشری تر از اعدام مجازاتی وجود ندارد. مجازاتی که در این چهار دهه تاریک بسیار رواج داشته و هنوز با شدت ادامه دارد.
اعدام جوانان ما را، مانند سه جوانی که در اعتراضات مردمی آبان ۹۸ دستگیر و محکوم به اعدام شده اند: امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، تنها بخاطر اعتراض به خشونت و دزدی و پایمال کردن حقوق مردم، متوقف کنید. کشتن مخالفان هیچ دیکتاتوری را پایدار نمیکند، این احترام وعشق مردم است که پایداری می آورد.
دست از اعدام هم میهنان ما بردارید و این آمار نفرت انگیز بیشترین اعدام در کشور پس از چین را به صفر برسانید.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران – ۲۷ تیر ۱۳۹۹خ