آیا زمان آن نرسیده که به مواد اساسنامه جبهه ملی ایران که خود تدوین کرده ایم پایبند باشیم.!.؟ جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

۳۰ خرداد ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

 

گروهی ازاعضای شورای مرکزی وفعالین جبهه ملی ایران درخردادماه ۱۳۹۰ طی یک نامه سرگشاده به “ملت بزرگ ایران ” اعتراضات قانونی خودرادرجهت جلوگیری ازانحرافات وعدم رعایت مواد اساسنامه جبهه ملی اعلام داشته وخواستار شدند (…مااعضای شورای مرکزی …به حکم وظیفه …می خواهیم برای جلوگیری از فروپاشی ودرجهت استحکام وتداوم جبهه ملی هرچه سریعتر…جلسه اضطراری شورای مرکزی جبهه ملی برای رسیدگی به تخلفات وانحرافات وانتخابات شورا تشکیل گردد .)

متاسفانه تا امروز به این نامه سرگشاده پاسخی داده نشده وهمچنان در بر روی همان پاشنه (عدم رعایت اساسنامه )می چرخد واعضای محترم شورا باسکوت وعدم اعتراض خود مهر تایید براین تخلفات می زنند.

طبق اطلاع بدست آمده درجلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران درتاریخ سی تیر بدون اطلاع قبلی وطرح مساله وتصویب شورا دو نفر ازآقایان به نمایندگی از طرف احزاب “ایران ومردم ایران “درشورا حضورپیداکرده وانتصابی به عضویت شورا درآمدند که این عمل خلاف نص صریح ماده ۱۶ تبصره ۴ اساسنامه است که در آن تایید شده (درصورتیکه احزاب …وابسته به جبهه ملی دربین انتخاب شدگان درکنگره حداقل یک نماینده درشورای مرکزی نداشته باشند می توانند از شورای مرکزی درخواست فرستادن نماینده حزب …خودرابنمایند که درصورت موافقت وتصویب شورای مرکزی …نماینده خودرا انتخاب وبه شورا معرفی نماید)دراین رابطه باید به مسائلی پرداخت ازجمله :

۱- این دوحزب نمایندگانی منتخب پلنوم درشورا داشته اند وسابقه نشان میدهد درکنگره ۱۳۴۱ جبهه ملی ۳۵ نفرمنتخبین کنگره از بین شخصیتها واحزاب وسازمانها بودند وآن شورا هیچگاه درطول مدت فعالیت خود ازاحزاب جداگانه نماینده ای نخواست وهمان افراد منتخب نماینده حزب خود بودند.

۲- اگر براین اعتقادیم که باید از احزاب ملی نمایندگانی درشورای جبهه ملی حضورداشته باشند، چرا از احزابی که سالیان طولانی درکنارجبهه ملی بودند از جمله احزاب (ملت ایران .نهضت آزادی..جاما…)دعوتی بعمل نیامده تا آنها نیز نمایندگان خودرا به شورا معرفی کنند؟

۳- درماده مذکور یادآورشده در صورت تصویب شورا در حالیکه این آقایان قبل از طرح  و تصویب و نظرخواهی شورا در جلسه حضور بهم رساندند و انتصابی به عضویت شورا درآمدند.

۴- در تبصره تصریح شده اگرنماینده ای در شورا نداشته باشند یک نفر نماینده معرفی کنند در حالیکه تاکنون ما شاهد آنیم که شش نفر انتصابی از این دو حزب به عضویت شورا در آمدند.

مساله دیگر که از اهمیت ویژه ای برخوردار است ودر بند ۸ نامه شرگشاده به آن اشاره شده موضوع حدنصاب شورا جهت اخذ تصمیم گیری است .هم اکنون اعضای شورا با احتساب شش نفر انتصابی احزاب تعداد۳۵ نفر میباشد .وهیچ یک از این اعضا کناره گیری خود را اعلام نکرده اند در نتیجه کلیه افراد درقبال مسایل سیاسی واجتماعی جبهه ملی مسئولیت مشترک دارند وهر یک دارای حق رای واظهار نظر هستند وهیچ مقامی هم نمیتواند به استناد یکی از مواد اساسنامه عده ای ازاعضا شورا را مستمع آزاد اعلام کند وافراد شورا هم نمی توانند به علت کهولت یا مریضی ویا مسافرت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. وبر طبق ماده ۲۱ اساسنامه (جلسه های شورای مرکزی وقتی برای رای صلاحیت دارد که دوسوم اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند.

بنابراین در حال حاضرجلسات شورای جبهه ملی برای هر گونه تصمیم گیری واخذ رای حضور ۲۴ نفر در جلسات الزامی است .

پاینده ایران

۲۰/۵/۱۳۹۰