آگهی جبهه ملی ایران-اروپا سامان ششم درباره جعل نام «جبهه ملی ایران»

۳ تیر ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :

 


یکم تیرماه ۱۴۰۱ در اعلامیه ای که برای پشتیبانی از سخنان جدید آقای رضا پهلوی منتشر شده است، در میان نام سازمان های اکثرا ناشناس، نام جعلی « جبهه ملی ایران برون مرز» بچشم می خورد. جبهه ملی ایران-اروپا سامان ششم اعلام می کند که چنانچه چنین “جبهه” ای وجود خارجی داشته باشد، از نام «جبهه ملی» سوء استفاده شده و تنها برای حمایت از آقای رضا پهلوی ساخته شده است. نام جبهه ملی ایران هرگز نمی تواند در کنار سازمانهایی مانند فرشگرد که سالها با جبهه ملی ایران و دکتر محمد مصدق دشمنی می کند، آورده شود.
هیات اجرایی جبهه ملی ایران-اروپا سامان ششم
پاینده ایران