آگاهی نامه جبهه ملی ایران (سامان ششم): اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ششم و هیئت رهبری و اجرایی آن اعلام می‌شود

۲۵ بهمن ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

باز نشرآگاهی نامه

اخیرا مشاهده شده است که تنی چند  از  عناوین دبیر ، سخنگو و هموند شورای مرکزی جبهه ملی( سامان ششم ) سوء استفاده کرده و  به این اعتبار در فضای نابهنجار و ناگوار سیاسی کنونی ، به مصاحبه رسانه ای و نشر دیدگاه های خود پرداخته اند. ناگزیر به منظور تنویر افکار عمومی و پیشگیری از تکرار چنین سوء استفاده هایی، هویت اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ششم و هیئت رهبری و اجرایی آن اعلام می‌شود .

جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی

اعضاء هیئت رهبری:
دکتر هرمیداس باوند
بانو گیتی پورفاضل
جمال درودی
دکترعلی رشیدی
مهندس کورش زعیم

سخنگو:
دکتر هرمیداس باوند

ریاست شورای مرکزی:
دکتر علی رشیدی

اعضاء هیئت اجرایی:
پروفسور حسن امین
مهندس محمد اویسی
مهندس اشکان رضوی
علی شجاع
دکترحمید شمس
ناصر کمیلیان

اعضاء شورای مرکزی:
پروفسور حسن امین
مهندس محمداویسی
دکترهرمیداس باوند
بانوگیتی پورفاضل
مهندس آرش رحمانی
دکترعلی رشیدی
علی شجاع
جمال درودی
مهندس کورش زعیم
مهندس اشکان رضوی
دکترحمید شمس
ناصرکمیلیان
مهندس مجتبی موسوی