آگاهی‌نامه جبهه ملی ایران – سامان ششم

۲۱ آذر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

هم میهنان
بیانیه ها،دیدگاها و اخبار جبهه ملی ایران(سامان ششم) صرفا از کانال تلگرامی جبهه ملی ششم و تارنماهای جبهه ملی ایران- مهستان و  جبهه ملی اروپا نشر و به آگاهی شما خواهد رسید.
هر گونه بیانیه و خبری که خارج از  رسانه های رسمی اعلام شده و با امضاء جبهه ملی ایران(سامان ششم)نشر یابد هیچ گونه ارتباطی با جبهه ملی ایران ندارد.
برگزاری نشست های عمومی و هفتگی سازمان های چند گانه جبهه ملی ایران نیز با اعلام مسئول سازمان مربوطه که توسط ریاست تشکیلات،جناب مهندس کورش زعیم،انتخاب می شوند به آگاهی هموندان و هوادارن خواهد رسید.
برگزاری نشست های خارج از چارچوب و تایید تشکیلات با نام جبهه ملی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه متوجه جبهه ملی ایران به جهت نشست های خارج از ضوابط رسمی نخواهد بود.