آگاهینامه سوگواری – جبهه ملی ایران (سامان ششم)

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آگاهینامه سوگواری

با اندوه فراوان آگاه شدیم
بانو هورا جزایری، همسر گرامی جناب آقای جمال درودی، یکی از دیر پا ترین هموندان جبهه ملی ایران و عضو هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران(سامان ششم) شامگاه دیشب ،بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در نهایت ناباوری، دار فانی را وداع گفتند.
جبهه ملی ایران این سوگ سترگ را به ایشان و خانواده ی گرامی دل آرامی گفته و شادی روان آن عزیز درگذشته را آرزومند است.
جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۲۱اردیبهشت ۱۴۰۰