آگاهینامه جبهه ملی ایران (سامان ششم)

۱۸ بهمن ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

هم میهنان

تاریخ پرافتخار مبارزات آزادیخواهانه ی ملت ایران و به تبع آن، جبهه ملی ایران در ادامه نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق همواره بر دو اصل استوار بوده :

مبارزه با استبداد داخلی و مبارزه با استعمار خارجی و کوتاه کردن دست بیگانگان از میهن.

جبهه ملی ایران بر اساس مرام و مشی سیاسی خود درخواست هرگونه مداخله،نقشه و برنامه ریزی کشورهای بیگانه را برای ایران حتا در بدترین  شرایط داخلی جهت ادامه مبارزات آزادی خواهانه خود مردود می داند .لذا تکیه ما به عنوان باورمندان به آموزه های میهنی تنها می تواند به توانایی های ملت ایران باشد.

ملت ایران به عنوان عضوی از جامعه ی جهانی می تواند از سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین المللی درخواست یاری نماید ولی آنچه که در نامه ی منتسب به جمعی از کنشگران  خطاب به رییس جمهورآمریکا اظهار شده به هیچ عنوان مورد تایید جبهه ملی ایران نبوده و اساسا چنین درخواستی از بیگانگان از دید ما به عنوان ادامه دهندگان راه و آرمان های دکترمصدق محکوم است.

لازم به توضیح است در میان امضاء کنندگان هم پنج تن خود راعضو و هموند جبهه ملی ایران قلمداد کرده اند که عضویت چهارتن ازآنان مورد تایید نیست و عضو هئیت رهبری جبهه ملی با عنایت به تصمیم شورای مرکزی به صدور بیانیه حاضر رای موافق داده اند.

تهران/ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹