آگاهینامه جبهه ملی ایران-سامان ششم در خصوص سید حسن امین

۲۶ آبان ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

با توجه به اعلام انزجار دهها تن از شخصیت های سیاسی و هموندان جبهه ملی ایران، از مواضع سیاسی فردی به نام سید حسن امین و در نظر داشت این مهم که نامبرده از جبهه ملی پنجم و حزب ایران به دلیل خیانت و جعل در اسناد حزبی اخراج و در جبهه ملی ایران-سامان ششم نیز صرفا به عنوان هموند موقت (شش ماهه) جهت طی پروسه ی راستی آزمایی و سپس هموندی دائم حضور داشت،که شوربختانه نامبرده همچنان برسیاق شیوه های پیشین رفتار و پیش برنده سیاست ها و منویات جمهوری اسلامی بوده که اقدامات وی به عنوان هموند جبهه ملی موجب وهن و خدشه دار شدن اعتبار جبهه ملی ایران است، با شرح آنچه که بیان شد و تصمیمات اتخاذ شده با تکیه بر شواهد و مدارک موجود در این خصوص وی شایستگی هموندی جبهه ملی ایران را نداشته و زین پس مسئولیت تمام مواضع سیاسی و اقدامات وی بر عهده خودش می باشد.

جبهه ملی ایران-سامان ششم
۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ خورشیدی