آنانکه در۲۸مردادبادکاشتند در۲۲ بهمن ۱۳۵۷طوفان دروکردند-جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۲۵ مرداد ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :


درگذرگاه تاریخ کمتر دیده یاشنیده شده که پادشاهی علیه خواسته هاورای ملت خودتوطئه و کودتاکرده باشد. متاُسفانه دریک قرن اخیربودند، شاهانی که در ایران تحت تاُثیر نفوذبیگانگان باملت خودچنین کردند. نخستین بار محمدعلیشاه قاجار در برابرخواسته ورای ملت قدعلم کردومجلس شورای ملی را به توپ بست. آزادی‌خواهان را اعدام و استبدادصغیر را بنیان گذاشت. ولی در برابراراده مردم تاب مقاومت نیاورد و به سفارت روس پناهنده شد.
دومین بارمحمدرضاشاه پهلوی نیزدربرابر رای قاطع ملت ایران در رفراندم ۱۲و۱۹ مردادماه سال ۱۳۳۲ که خواسته همگان ادامه حکومت مردمی وملی دکتر مصدق و انحلال مجلس بودقرارگرفت ودر۲۵ مردادعلیرغم رای ملت کودتاکردو سپس از ایران فرار کرد.

امروزجای بسی تاسف و شگفتی است که پس از گذشت ۶۹ سال از آن واقعه شوم و ننگین با وجود صدها مدارک و اسناد آن مبنی بر کودتا و خاطرات اشخاصی که درآن کودتا نقش داشتند، هستندناپختگانی که با وقاحت هرچه تمامتر آن واقعه را ” قیام ملی ” مینامند. ودرانتظار کودتای سومی هستند وبازگشت سلطنتی که بارای ۹۸% مردم در۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ برای همیشه پایان یافته بود.

باردیگرباشما آقای رضا پهلوی سخن میگویم. هرچندمیدانم پاسخی نخواهم گرفت . مهم نیست، مهم آن است که حقایق را مردم بدانند.
آقای محترم شما که امروزداعیه رهبری ملت ایران را درسر میپرورانید، هر روز چون بت عیاری در میائید، یکروز در آرامگاه پدرسوگندپادشاهی میخورید و روز دیگر مشروطه خواه میشوید و روزدیگر به یاران خود توصیه میکنید که شما را رضاشاه دوم بخوانند.
و روزی که باد به پرچم جمهوری خواهان می‌وزد و جمهوری خواه میشویدودرپنهان با جدائی طلبان عهد و پیمان میبندید و گاهی از دمکراسی و آزادی سخنهامیگوئید بمانند آزادیزمانپدرو پدربزرگتان. گاهی هم انقلابی میشوید و خود را درنقش نلسون ماندلا و گاندی ایران و در نقش آنان ظاهر میشوید. و برای رسیدن به اهداف خود حتی با شیطان هم همگام میشوید و به مرد هزارچهره تبدیل شدید .در اینباره باز هم با هم گپی خواهیم زد ….

شما اگر خود را وارث تخت وتاج پهلوی میدانید ،وظیفه دارید به یک یک اعمال و رفتاربیش از ۵۰ ساله حکومت پهلویها را پاسخ دهید،روشن و شفاف. شما هیچگاه نخواستید نظر خود دررابطه با کودتای ۲۸ مرداد به صراحت، روشن وشفاف اعلام کنید. در حالیکه پدرتان در این رابطه چنین میگوید ” درنشستی باکرمیت روزولت این جاسوس سیا ضمن قدردانی و تقدیم هدایائی به او و مدال رستاخیز گفته است (من سلطنتم را مدیون ارتشم و شخص شماو دولت شما میدانم.)
اشرف پهلوی در خاطرات خود مینویسد :(من نخستین فردی بودم که توطئه گران برای برقراری ارتباط با شاه با من تماس گرفتند …. نمایندگان آنان ازمن خواستند درسفری به ایران نامه ای را شخصاً به برادرم بدهم و در تهران نامه را به برادرم داده و او را تشویق کردم به همکاری در کودتا…کودتا سبب شد که گرد تیره ای بر تمام دوران پادشاهی برادرم پاشیده شد ..)
“خانم البرایت وزیر امور خارجه دولت کلینتون ضمن اظهارتاسف و بنوعی عذرخواهی در رابطه با کودتای ۲۸ مرداد اعلام داشت، ما با این دخالت روند دمکراسی را در ایران مختل ساختیم “.

آقای رضا پهلوی شما در رابطه با آن واقعه شوم. نظرخود را صریحاً اعلام نمائید، آیا ( کودتا یا قیام؟ ) .نه تنها راجع به کودتا بلکه باید بابت بیش از ۵۰ سال سلطنت پدر بزرگ و پدر را پاسخگو باشید. آقای محترم دیگر دوران شاهی بسر آمده و گذشت آن زمانیکه شاه میمردو بلافاصله بچه در شکم مادر شاه میشد. بقول معروف ” آن صبوح بشکست و آن پیمانه ریخت “. دیگر فرزند شاه بودن کوچکترین ارزش و اهمیتی برای ملت ایران ندارد .
امروز ارزش و مقام روستازادگانی که در المپیادجهانی شرکت میکنندوبرای ملت ایران افتخاروسربلندی می آفرینند ویا آن جوانانیکه در راه آرمانهای خود شکنجه ها و زندانها را تحمل میکنندو آن سربازانی که سینه خود را در برابر دشمنان متجاوز سپر میکنند و از تمامیت ارضی مملکت دفاع میکنند وآن زنانی که با چنگ و دندان برای آزادی خود میجنگند و آن کارگرانی که از ظلم و ستم فریادها بر میآورندوآن معلمانی که درس آزادی و آزادگی به فرزندان ما میآموزند هزاران بار بر شاهزادگانی چون شما شرف دارند‌.
شمائی که ۴۳ سال حتی از کنارمرزهای ایران عبور نکرده اید و با ثروت غارت شده ملت در پناه دشمنان ایران قرار گرفته و هر روز توطئه ای آغاز میکنید وسعی بر آن دارید که فشار اقتصادی برملت ایران فزونی یابد وفشار بر مردم را ایران دوستی میفرمائید!

گفتگو در این رابطه باشد تا زمانی دیگر ……
آقای رضا پهلوی نصیحت میکنم که در گفتار و نوشتار خود دقت بیشتری داشته باشید و نگذارید گفتار شما باعث تمسخر مردم قرارگیردوبصورت جوک ردوبدل شودواین گفتارشما را دال بر بی اطلاعی یا بیسوادی شما میدانند. در بیانیه ۱۴ مرداد به این مضموم میگوئید :
رضاشاه مشروطیت را نجات دادودرحالیکه همگان میداننداو نه تنها مشروطه خواه نبود. بلکه ضدمشروطه بود‌و همه مشروطه خواهان را به بند کشید. اوکسی بودکه سیلی به گوش نماینده مجلس زد و بارها مجلس را بمانند یک (طویله ) توصیف میکرد. البته این نام منزلگاه قدیم خود او بود. هفت دوره نمایندگان مجلس در خفقان مطلق بسر بردند ولی بمحض اینکه او میخواست برود آن نمایندگان دوره سیزدهم فریاد بر آوردند.(جلوی او را بگیرید،نگذارید فرار کند. باید محاکمه شود و نمایندگان دیگر گفتتد چمدانهای او را بگردیدتاجواهرات را نبرده باشد.)
این چنین بودعلاقه و ارتباط او با مشروطیت و در جای دیگر شما بزرگترین توهین را به ملت ایران کردید و گفتید
(مردم ایران آمادگی دمکراسی و آزادی را نداشتند، پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهدتادمکراسی امکان پذیرشود.)
البته این آموزش زیر چتر ساواک وحزب رستاخیز امکان پذیر بود. جای بسی تاسف است که با چنین افکاری ادعای رهبریت میکنید.
آقای رضا پهلوی ، ملت شاهدوست !طی ۷۲ سال ۴ پادشاه را یکی پس از دیگری با ذلت و خواری از ایران اخراج کردندو آنهادر سرزمینهای بیگانه ماندند و مردند و دفن شدند این بود قصه کوتاه پادشاهی.

به فرزندان عزیزم توصیه میکنم همیشه سعی بر این داشته باشیدکه گام بجلو برداریدنه به عقب و بدانید که گذشته چراغ راه آینده است و در راستای بهترینها مبارزه کنید و هرگز در اندیشه گزینش بین بد وبدتر نباشید و بسازید ایرانی آزاد، آباد و سرافراز از آنطور که خود میخواهید.
پاینده ایران

۲۵ امرداد ۱۴۰۱