بـیـانـیـه هـا

شکنجه را متوقف و کارگران زندانی را آزاد کنید – جبهه ملی ایران (سامان ششم) – شاخه اهواز

۲۰ دی ۱۳۹۷

در هیچ کشوری با مطالبات صنفی اینگونه برخورد نمیشود ولی اصولا هر حرکتی در برخی استانها از جمله خوزستان با نگاه امنیتی روبروست وامیدی به تغییر این نگرش و اصلاح این ساختار اقتصادی- سیاسی وجود ندارد.

1 2 3 4 5 13